Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

การกำหนดหลักเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินชายฝั่งทะเล

     จากการตรวจสอบที่ผ่านมาพบว่าตะกอนดินชายฝงทะเลมีการปนเปอนและสะสมของโลหะหนักสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในตะกอนดินในหลายพื้นที่ ในบริเวณปากแมน้ำและชายฝงทะเล ซึ่งตะกอนดินเป็นแหล่งดูดซับสารมลพิษบริเวณชายฝงทะเลอันเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย เชน การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคม ซึ่งของเสียจากกิจกรรมตางๆ เหลานี้ หากไมมีการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมยอมกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมทางทะเลรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

การให้คำแนะนำการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียกับแหล่งกำเนิดมลพิษริมคลองแสนแสบ

      กรมควบคุมมลพิษมีโครงการ ให้คำแนะนำเชิงลึกในการดูแลระบบบำบัดนำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษที่คุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยส่วนน้ำเสียชุมชน สำนักจัดการคุณภาพน้ำ ร่วมกับ ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และ ฝ่ายตรวจและบังคับการ ลงพื้นที่ตรวจสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และให้คำแนะนำการจัดการน้ำเสียในเบื้องต้นกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ริมคลองแสนแสบที่มีผลการตรวจสอบน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีแผนการดำเนินการกับแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งสิ้น 30 แห่ง(อ่านต่อ)

การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตาม การดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ครั้งที่ 3

     สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ครั้งที่ 2/2559 ความคิดเห็นของที่ประชุมมีความเห็นให้กรมควบคุมมลพิษแต่งตั้งที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคให้กับชาวบ้านเพื่อติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้าง และควรเพิ่มระบบหรือกลไกพิเศษเพื่อที่จะมีความเข้าใจร่วมกันกับชาวบ้าน รวมถึงรายงานความก้าวหน้าต่อศาลในรูปแบบรายงานสำหรับผู้บริหาร กรมควบคุมมลพิษจึงได้มีการจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 3 รายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี

     การจัดทำโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสาระสำคัญของโครงการฯ ได้แก่ 1. การกำหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการดำเนินโครงการ 2. การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย 3. การฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ด้วยการดูดตะกอน 4. การฟื้นฟูพื้นที่รอบโรงแต่งแร่เดิม และ 5. การก่อสร้างฝายดักตะกอนเพิ่ม(อ่านต่อ)

เหตุใดจึงต้องมีการปรับปรุงการกำหนดให้สถานประกอบการอุตสาหกรรม เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

     สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานกว่า 21 ปี โดยปัจจุบันพบปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทไม่ได้ถูกประกาศให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทไม่มีน้ำเสียและไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย จึงทำให้ไม่สามารถจัดทำรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ อีกทั้งในระยะที่ผ่านมายังได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงงานหลายฉบับจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ซึ่ง กรมควบคุมมลพิษ ได้ยก (ร่าง) ประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม(อ่านต่อ)