หน้าแรก

น้ำเสียในภาวะน้ำท่วมขัง ตอนที่ 1 น้ำขังเน่าเสียได้อย่างไร

     ภาวะน้ำท่วมขังกลายเป็นปัญหาที่ประเทศไทยประสบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่อยครั้งในบริเวณที่น้ำท่วมขังนั้นจะพบกับปัญหาสภาพน้ำเน่าเสีย สีของน้ำที่ดำคล้ำ ส่งกลิ่นเหม็น จนกลายเป็นปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งที่รบกวนสุขภาพกายและใจของผู้ประสบภัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในบริเวณน้ำท่วมขังจึงเป็นสิ่งที่ควรมีการเตรียมพร้อมเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยรายละเอียด(อ่านต่อ)

 

การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าเยี่ยมและหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดในโครงการ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักจัดการคุณภาพน้ำ ส่วนน้ำเสียชุมชน และสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย ได้เข้าพบผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียด(อ่านต่อ)

การประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group)การจัดทำมาตรฐานน้ำทิ้งเฉพาะประเภทโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

       ตามที่คณะอนุกรรมการประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมได้มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ทางวิชาการเพื่อกำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดแนวทางควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นฝ่ายเลขานุการร่วม และได้จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียด(อ่านต่อ)

ระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร แบบบ่อย่อย H-UASB

บ่อหมักแบบบ่อย่อย H-UASB (High suspension solids - Up flow Anaerobic Sludge Blanket) เป็นบ่อหมักที่ปรับปรุงจากบ่อหมัก UASB ช่วยแก้ปัญหาการอุดตันระบบหัวจ่ายน้ำของ UASB เนื่องจากตะกอนของมูลสัตว์ โดยเพิ่ม Buffer tank ดังแสดงในรูปที่ 1 ให้ทำหน้าที่แยกตะกอนแขวนลอยออกจากน้ำเสียและมูลสัตว์ ให้มีปริมาณน้อยที่สุด พร้อมกันนี้ยังได้นำแผ่นยาง PE ที่ใช้คลุมบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบรางมาคลุมบน Buffer tank ทำให้ที่เก็บก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จากระบบ UASB โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

ร่วมกันคิดพิจารณาแนวทางการฟื้นฟูคลิตี้อย่างยั่งยืน

     จากการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมนาคาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยการประชุมดังกล่าว มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย จำนวน 18 หน่วยงาน ซึ่งมีนางสาวจงจิตร์  นีรนาทเมธีกุล รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการร่วม โดยมีกรมควบคุมมลพิษและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นฝ่ายเลขาร่วม ซึ่งมีรายละเอียดการประชุมดังนี้(อ่านต่อ)