หน้าแรก

คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

     บทความนี้บรรุจุองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะเรื่องของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย โครงสร้าง ภารกิจและกิจกรรมของคณะกรรมการ และความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของลุ่มน้ำโขงหรือ ความตกลงแม่น้ำโขง 2538 สนใจอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

แนวทางการแก้ไขปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรแบบบ่อปรับเสถียร (ตอนที่ 2)

         จากความเดิมครั้งที่แล้วได้นำเสนอบทความระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรแบบบ่อปรับเสถียร(ตอนที่1)

(สามารถเข้าดาวน์โหลดได้ที่ http://wqm.pcd.go.th/water/index.php/209-satabilization) โดยได้กล่าวถึงองค์ประกอบและระบบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงข้อดีและข้อเสียของระบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรแบบบ่อปรับเสถียร สำหรับในตอนที่ 2 จะขอนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรแบบบ่อปรับเสถียร รวมไปถึงแนวทางการจัดการฟาร์มสุกรเพื่อลดปริมาณน้ำเสียจากองค์ประกอบของระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียรสามารถจำแนกปัญหาที่พบตามลักษณะการทำงานและโครงสร้างของแต่ละหน่วยบำบัดย่อยได้ดังนี้(อ่านต่อ)

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ครั้งที่ 67

        คณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Environment Protection Committee : MEPC) มีหน้าที่พิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมภาวะมลพิษจากเรือรวมทั้งจัดทำข้อแก้ไขระเบียบข้อบังคับและมาตรการต่างๆเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม อยู่ภายใต้องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ซึ่งเป็นทบวงการชำนาญพิเศษของสหประชาชาติ  จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2502 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งเป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศสมาชิก ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 168 ประเทศ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ คือ การพัฒนาอนุสัญญาและพิธีสาร  ซึ่งประกอบด้วย ข้อปฏิบัติ    ด้านความปลอดภัยทางทะเล (Maritime safety) การป้องกันมลพิษทางทะเล (Prevention of marine pollution) การประกันภัยและการชดใช้ค่าเสียหาย (Liability and compensation) และอื่นๆ รายละเอียด(อ่านต่อ)

การเปรียบเทียบการตรวจวัดโลหะหนักในดินกลุ่มต่างๆ ด้วยเครื่อง X-ray fluorescence (XRF)รุ่น Delta Premium กับค่าวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ (ตอนที่ 1)

      การตรวจวัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินนั้นเป็นการบ่งชี้ว่าดินในบริเวณนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของภูมิประเทศของบริเวณนั้นๆ อย่างไรก็ตามการเก็บตัวอย่างดินในปัจจุบัน เราจะเก็บตัวอย่างดินมาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนต่างๆ ตามที่สงสัย หรือมีแนวโน้มที่อาจจะเกิดการปนเปื้อนยังมีข้อจำกัด คือ การใช้ระยะเวลานานในการวิเคราะห์ดิน รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายสูง และยุ่งยาก และยังมีปัญหาอื่นๆ เช่น ความไม่มั่นใจในการเปลี่ยนตัวอย่าง ในหลายกรณี ได้มีหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการตรวจวัดในภาคสนาม ซึ่งเครื่องมือชนิดหนึ่งที่หลายประเทศได้นำมาประยุกต์และได้ผลดีในปัจจุบัน คือ เครื่อง X-ray fluorescence (XRF) ซึ่งเป็นที่เครื่องมือที่ประหยัดทั้งงบประมาณ เวลา และวัสดุ โดยผลพบว่าสามารถใช้ในการประเมินการปนเปื้อนสารโลหะหนักในพื้นที่การปนเปื้อนเบื้องต้นได้รายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

การตรวจประเมินภายนอกเพื่อต่ออายุการรับรองระบบ(Re-Certification) การจัดการน้ำเสียชุมชนของเทศบาลนครเชียงราย

        เทศบาลนครเชียงราย ได้มีการจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนด้วยงบประมาณในการก่อสร้าง 529 ล้านบาท จากกรมโยธาธิการและผังเมือง (กรมโยธาธิการเดิม) โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2546 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของเทศบาลนครเชียงรายดังแผนผังรูปที่ 1 มีระบบรวบรวมน้ำเสียเป็นชนิดท่อระบายรวม (Combined Sewer) มีความยาวประมาณ 21,300 เมตรประกอบด้วยสถานีสูบน้ำจำนวน 4 สถานี และอาคารดักน้ำเสีย (CSO) จำนวน 9 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียประมาณ 9.50 ตารางกิโลเมตร (พื้นที่เขตเทศบาลทั้งหมด 60.68 ตารางกิโลเมตร) และระบบบำบัดน้ำเสีย ตั้งอยู่ที่ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ตั้งระบบประมาณ 80 ไร่ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) สามารถรองรับน้ำเสียได้ 27,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวันรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)