Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals - SDGs)

    องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า ต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) ที่จะสิ้นสุดในปี ค.ศ. 2015 โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs ประกอบด้วยเป้าหมาย (goals) 17 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)
 

การบำบัดน้ำเสียจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ตอนที่ 3)

        จากบทความวิธีการบำบัดน้ำเสียจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ได้เสนอวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชนิดปลากินเนื้อและกินพืช ได้กล่าวถึงวิธีการปฏิบัติและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบบำบัดของแต่ละประเภทสำหรับบทความในตอนนี้ จะขอนำเสนอในส่วนที่เหมาะสมสำหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและสัตว์น้ำกร่อยซึ่งการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล(สัตว์น้ำชายฝั่ง) และปลาน้ำกร่อย เป็นกิจกรรมที่มีการพัฒนาทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิต และการเพิ่มผลผลิตมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

เหมือง..ปัญหาที่ยังมีทางแก้ แต่ไม่ง่าย

    ในปัจจุบันเหมืองในประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกร้องเรียนปัญหาการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เมื่อปัญหาเก่ายังไม่ได้รับการสะสาง การเห็นชอบให้มีการเปิดเหมืองใหม่ย่อมมีปัญหา ในขณะที่ทุกฝ่ายมีความเห็นที่ดี แต่เพราะมองกันคนละมุม จึงทำให้ไม่สามารถสื่อสารให้ตรงกันได้ จนอาจนำมาซึ่งความขัดแย้ง หากปล่อยให้มีความเข้าใจไม่ตรงกันและยืดเยื้อต่อไปโดยรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อน้ำบาดาลและบ่อสังเกตการณ์ในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ครึ่งปีงบประมาณ 2559

   ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม สำนักจัดการคุณภาพน้ำ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 ภายใต้โครงการจัดการมลพิษในพื้นที่มาบตาพุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการปนเปื้อนจากกิจกรรมอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้ำ ข้อมูลติดตามการแก้ไขปัญหามลพิษด้านน้ำ และใช้ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำของพื้นที่ในอนาคต ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อสำรวจแนวเขตพื้นที่ขออนุญาตฟื้นฟูห้วยคลิตี้ห้วยคลิตี้และทำแผนที่แนวเขตพี้นที่ฟื้นฟู

     ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการนี้ได้มีมติกำหนดแผนงานเข้าไปสำรวจพื้นที่ตามลำห้วยคลิตี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้สอดคล้องตาม TOR ที่ได้กำหนดไว้ ในระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อเข้าไปสำรวจแนวเขตพื้นที่ขออนุญาตฟื้นฟูโดยกำหนดระยะห่างจากลำห้วยประมาณ 20 เมตร เพื่อใช้ในกิจกรรมขุดลอกห้วยคลิตี้ ดังนั้นจึงได้นำวิธีการทางภูมิศาสตร์เข้ามาร่วมในการสำรวจครั้งนี้เพื่อความแม่นยำในเชิงพื้นที่ ทั้งนี้จึงได้ใช้เครื่อง GPS ในการกำหนดตำแหน่งพิกัดเพื่อแสดงแนวเขตพื้นที่ขออนุญาตให้ถูกต้องรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)