หน้าแรก

การตรวจประเมินภายนอกฯระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน

    ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน(Municipal Sewage Management System : MSMS 2008) เป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยการศึกษาจากแนวทางและหลักการของระบบการจัดการตามอนุกรมมาตรฐาน มอก.-9000/ISO 9000 และ มอก.-14000/ISO 14000 โดยมีรายละเอียด(อ่านต่อ)

การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบรวมกลุ่ม

       ระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมกลุ่มอาคาร (Cluster Wastewater Treatment) หมายถึง ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ที่รับน้ำเสียจากบ้านเรือนหรืออาคารตั้งแต่สองหลังขึ้นไปและตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน มาบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

        ระบบบําบัดน้ำเสียแบบกลุมอาคารมีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สอดคลองกับสภาพความเปนจริงในปจจุบันที่มีพื้นที่วิกฤตหรือแหล่งชุมชนใหญ่เพียงบางจุดหรือ แหลงทองเที่ยวบางแหงที่ตองรองรับนักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ดังนั้น การกอสรางระบบบําบัดน้ำเสียที่มีขนาดเล็กและมีตนทุนในการกอสรางต่ำกวาระบบบำบัดรวมของชุมชน หรือระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์ (Central Wastewater Treatment Plant)  จึงเปนทางเลือกในการแกญหามลพิษทางน้ำไดเปนอยางดี(อ่านต่อเพิ่มเติม)

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ 2557

        อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอไทรโยค อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตก น้ำพุร้อน ถ้ำ และเกาะแก่งต่างๆ ในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีเขตติดต่อกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระมีเนื้อที่ประมาณ 957,500 ไร่ หรือ 1,532 ตารางกิโลเมตรพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ส่วนหนึ่งเกิดจากสร้างเขื่อนศรีนครินทร์กั้นขวางแม่น้ำแม่กลอง (แควใหญ่) โดยมีแม่น้ำ ลำห้วย ลำธารที่สำคัญหลายสายไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ เช่น ห้วยแม่ขมิ้น ห้วยขาแข้ง ห้วยแม่วง ห้วยเกรียงไกร ห้วยแม่พลู1รวมทั้งห้วยคลิตี้ในตำบลชะแล ซึ่งมีการปัญหาปนเปื้อนสารตะกั่ว  

   ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักจัดการคุณภาพน้ำ จึงได้กำหนดแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ โดยได้ดำเนินการจำนวน 1 ครั้งต่อปี เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ และตะกอนดินท้องน้ำ ซึ่งในปี 2557 ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557(อ่านต่อเพิ่มเติม)

 

แนวทางการจัดการทรัพยากรบริเวณชายหาด

       ชายหาด (Beach) เป็นระบบนิเวศที่สำคัญ และถือเป็นป้อมปราการธรรมชาติที่ถูกออกแบบให้ช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นลมและป้องกันทรัพย์สินที่อยู่ใกล้ชายหาด โดยชายหาดที่ทอดตัวเป็นแนวยาวลงไปในทะเลจะค่อยๆ ทำให้คลื่นอ่อนกำลังลงจนหมดพลังไปในที่สุด โดยปกติชายหาด (Beach) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา      ตามอิทธิพลของคลื่น ลม และน้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งจะพัดพาทรายไปกองอยู่ใต้น้ำกลายเป็นสันดอน (Sandbars) และพัดพาทรายเข้ามาสู่ชายหาดตามเดิม โดยการถูกพัดพาของทรายในช่วงฤดูมรสุมจะมีความรุนแรงมากกว่าปกติ ซึ่งเป็นไปตามการปรับสมดุลของหาดทรายตามธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ชายหาดเสียสมดุลฯ โดยรายละเอียดแนวทางการจัดการทรัพยากรบริเวณชายหาดมีดังนี้(อ่านต่อ)

 

 

คู่มือการเก็บตัวอย่างตะกอนชายฝั่งทะเล

     คู่มือปฏิบัติการเก็บตัวอย่างตะกอนดินชายฝั่งทะเลฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างอย่างถูกหลักวิชาการ โดยได้อธิบายถึงขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน การเลือกใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง การทำความสะอาดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างและภาชนะสำหรับเก็บตัวอย่าง ข้อควรพิจารณาพิเศษการรักษาสภาพตัวอย่าง การควบคุมคุณภาพในภาคสนาม และการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล (อ่านรายละเอียด)