Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

แนวทางการจัดการน้ำเสียในอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี

   อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภออ่าวลึก และอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีเนื้อที่ 104 ตร.กม. หรือ 65,000 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ป่าปากลาวและป่าคลองบากัน ป่าคลองกาโหรด และป่าคลองหิน พื้นที่ป่าบริเวณใกล้เคียง และบริเวณหมู่เกาะเหลาบิเละ โดยอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เป็นพื้นที่สงวนคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ มีแหล่งโบราณคดีที่ทรงคุณค่าตลอดจนถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่สภาพสมดุล มีแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ ที่หลากหลายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เช่น น้ำตก ถ้ำ เกาะ รวมถึงแหล่งโบราณคดีและภาพเขียนสีต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ(อ่านต่อ)

ทส. ผนึก 3 หน่วยงาน คพ. อส. และ อจน.ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องปัญหาขยะและน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยวและแนวทางการแก้ไขปัญหาจึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในทำงานและผลักดันไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป และเพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ดังกล่าวกรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในอุทยานแห่งชาติโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

การประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 1

      สำนักจัดการคุณภาพน้ำ โดยส่วนน้ำเสียชุมชน ได้ดำเนินงานศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนไปใช้ประโยชน์ โดยรวบรวมข้อมูลการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนมาใช้ประโยชน์ในต่างประเทศ และลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำเข้า – ออกของระบบบำบัดฯ ซึ่งได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ไปเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา  9.00 12.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารกรมควบคุมมลพิษโดยรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การนำน้ำทิ้งที่ผ่านการปรับสภาพแล้วจากภาคอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์

    กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การนำน้ำทิ้งที่ผ่านการปรับสภาพแล้วจากภาคอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ มีความถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นที่ยอมรับและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานวิชาการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยผลการประชุมมีประเด็นที่สำคัญดังนี้(อ่านต่อ)