หน้าแรก

แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่ส่งผลกระทบต่อศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช คลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา

    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชได้ประสานขอความอนุเคราะห์จากกรมควบคุมมลพิษในการช่วยดูแลแก้ไขระบบน้ำเสียพร้อมทั้งการป้องกันน้ำเสียจากบ่อพักน้ำเสีย ซึ่งส่วนน้ำเสียชุมชน ได้ลงพื้นที่สำรวจและประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เรือนจำกลางคลองไผ่ และทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ซึ่งผลจากการสำรวจ พบข้อเท็จจริง ดังนี้ (อ่านต่อ)

ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในดินและน้ำใต้ดิน ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (VOC)

    กรมควบคุมมลพิษได้ติดตามแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในดินและน้ำใต้ดิน ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ซึ่งประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในพื้นที่อุตสาหกรรม และในพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยจากการตรวจวัดคุณภาพน้ำบ่อตื้นของนางเหลี่ยน แว่วเสียง บริเวณตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยได้ตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) พารามิเตอร์คาร์บอนเตตระคลอไรด์ในบ่อน้ำตื้นเกินค่ามาตรฐาน (อ่านต่อ)

การดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการน้ำเสียโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุน โครงการ Green and Clean Hospital ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมอนามัย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เพื่อร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และสื่อสารต่อสาธารณะให้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ รวมถึงมีกิจกรรมดำเนินงานด้านต่างๆเพื่อสนับสนุนโครงการ Green and Clean Hospital โดยสำนักจัดการคุณภาพน้ำ ได้มีการประชุมหารือกับสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 และ 26 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งได้พิจารณากำหนดกรอบแนวทางร่วมกันในการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสียของโรงพยาบาล ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การดำเนินงานตามกฎหมาย การพัฒนาบุคลากร และ การให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (อ่านต่อเพิ่มเติม) 

จุลินทรีย์กับกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

ในอดีตคนส่วนมากมักรู้จักจุลินทรีย์ในนามของ "เชื้อโรค" ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต มนุษย์ และสัตว์ แต่ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางชีวภาพ สามารถนำจุลินทรีย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมาย ทั้งการแพทย์  การเกษตร  สิ่งแวดล้อม  อาหารหรือทางอุตสาหกรรม ซึ่งบางผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการของจุลินทรีย์สามารถนำมาสร้างมูลค่าอีกได้ เช่น  การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ Biogas เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เทมเป้ ฯลฯ จะเห็นได้ว่ากระบวนการของจุลินทรีย์ นั้นสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตของมนุษย์ขึ้นอยู่ที่เราจะจัดสรรและนำมาใช้แบบไหน และในปัจจุบัน จุลินทรีย์ได้มีบทบาทสำคัญในการบำบัดของเสียทำให้ลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ จุลินทรีย์ในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย (อ่านต่อเพิ่มเติม)

ดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำ (TCB)

      การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำนั้นจำเป็นที่ต้องมีการกำหนด ดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำ หรือ ตัวชี้วัด หรือ พารามิเตอร์ (Parameter) เพื่ออธิบายหรือแสดงให้เห็นถึงสภาพหรือสถานการณ์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ที่ทำการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ โดยควรเลือกตัวชี้วัดที่มีความสำคัญๆ เช่น ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen : DO)  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) ความเป็นกรดและด่าง (pH) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) แอมโมเนีย (Ammonia : NH3-N) และ โลหะหนัก (Heavy Metal) เป็นต้น

     ซึ่งในตอนที่ 3 ได้กล่าวถึงความเป็นกรดและด่าง (pH) ไปแล้ว สำหรับในตอนนี้จะนำเสนอต่อเป็นตอนที่ 4 คือ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) รายละเอียดอ่านต่อเพิ่มเติม