Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

แนวทางการจัดการน้ำเสียในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์

     ภูทับเบิก เป็นพื้นที่ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบรรจุไว้ในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือ Unseen Thailand ในปี พ.ศ. 2546 ทำให้ภูทับเบิกกลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคเหนือ ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้าไปพักผ่อนและเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามบนภูทับเบิก ซึ่งประชากรนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของชาวเขาเปลี่ยนแปลงไป มีการใช้ประโยชน์ที่ดินไปในการก่อสร้างบ้านพักเพื่อบริการนักท่องเที่ยวแทนที่การทำการเกษตร ซึ่งบ้านพักสร้างอยู่หนาแน่นหลากสีทั่วภูทับเบิกจนเรียกกันว่า ภูเขาลูกกวาดปัญหาของภูทับเบิกไม่ใช่แค่ทัศนียภาพที่เปลี่ยนไป แต่ได้กระทบไปถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้านขยะและน้ำเสีย(อ่านต่อ)

รับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการนำน้ำทิ้ง จากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนไปใช้ประโยชน์

       สำนักจัดการคุณภาพน้ำ โดยส่วนน้ำเสียชุมชน ได้ดำเนินงานศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนไปใช้ประโยชน์ โดยรวบรวมข้อมูลการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนมาใช้ประโยชน์ในต่างประเทศ และลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำเข้า – ออกของระบบบำบัดฯ ในระหว่างเดือน เมษายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 จากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 50 แห่ง รวมทั้งวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลคุณภาพน้ำทิ้ง และกำหนดเป็น (ร่าง) แนวทางการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนไปใช้ประโยชน์ โดยแบ่งตามกิจกรรม(อ่านต่อ)

การประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง จากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง(ฉบับปรับปรุง)

       สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้ไม่เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม และเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งปัจจุบันมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงหลายประการ ทางสำนักจัดการคุณภาพน้ำ โดยส่วนน้ำเสียชุมชน จึงได้ดำเนินการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสถานการณ์ปัจจุบันของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้กำหนดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

เกลือแกงอย่างเดียวหรือ ... ที่คือเกลือ

    การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในพื้นที่น้ำจืดและในพื้นที่ภาคกลาง ส่วนใหญ่จะเลี้ยงโดยการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยง อาจใช้น้ำเค็มความเข้มข้นสูงจากนาเกลือ น้ำใต้ดินที่มีความเค็ม เกลือสินเธาว์ หรือใช้เกลือทะเล (NaCl) มาเติมในน้ำจืดเพื่อให้ได้ความเค็มที่ต้องการ แล้วจึงปล่อยลูกกุ้งขาวแวนนาไมเพื่อเพาะเลี้ยงต่อไป โดยความเค็มของน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเริ่มต้นการเพาะเลี้ยงที่นิยมกันคือที่ 3-5 ส่วนในพันส่วน (ppt) สำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่จะใช้ความเค็มจากแหล่งน้ำธรรมชาติหรือน้ำใต้ดินที่มีความเค็ม จากการทำงานในภาคสนามของส่วนน้ำเสียเกษตรกรรม พบว่า ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมหลายท่านเข้าใจว่า การห้ามใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด คือ การห้ามใช้น้ำเค็มความเข้มข้นสูงจากนาเกลือ น้ำใต้ดินที่มีความเค็ม เกลือแกง หรือ เกลือทะเล เท่านั้น ส่วนแร่ธาตุที่ช่วยให้กุ้งขาวแวนนาไมเจริญเติบโตได้ตามปกตินั้นไม่ใช่เกลือ ซึ่งแร่ธาตุดังกล่าวมีการใช้ประจำโดยเฉพาะในช่วงที่กุ้งขาวแวนนาไมจะมีการลอกคราบ ดังนั้น เรามาทำความรู้จักเกลือกันเถอะ(อ่านต่อ)

 

คพ. ร่วมกับ ทสจ.สกลนคร ลงพื้นที่ฟื้นฟูหนองหาร

     ส่วนน้ำเสียชุมชน สจน. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร สำนักงานจังหวัดสกลนคร ศูนย์หนองหารศึกษา สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาลสกลนคร ประชุมหารือแนวทาง การดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียพื้นที่รอบหนองหารซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)