หน้าแรก

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ 2557

        อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอไทรโยค อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตก น้ำพุร้อน ถ้ำ และเกาะแก่งต่างๆ ในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีเขตติดต่อกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระมีเนื้อที่ประมาณ 957,500 ไร่ หรือ 1,532 ตารางกิโลเมตรพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ส่วนหนึ่งเกิดจากสร้างเขื่อนศรีนครินทร์กั้นขวางแม่น้ำแม่กลอง (แควใหญ่) โดยมีแม่น้ำ ลำห้วย ลำธารที่สำคัญหลายสายไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ เช่น ห้วยแม่ขมิ้น ห้วยขาแข้ง ห้วยแม่วง ห้วยเกรียงไกร ห้วยแม่พลู1รวมทั้งห้วยคลิตี้ในตำบลชะแล ซึ่งมีการปัญหาปนเปื้อนสารตะกั่ว  

   ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักจัดการคุณภาพน้ำ จึงได้กำหนดแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ โดยได้ดำเนินการจำนวน 1 ครั้งต่อปี เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ และตะกอนดินท้องน้ำ ซึ่งในปี 2557 ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557(อ่านต่อเพิ่มเติม)

 

คู่มือการเก็บตัวอย่างตะกอนชายฝั่งทะเล

     คู่มือปฏิบัติการเก็บตัวอย่างตะกอนดินชายฝั่งทะเลฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างอย่างถูกหลักวิชาการ โดยได้อธิบายถึงขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน การเลือกใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง การทำความสะอาดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างและภาชนะสำหรับเก็บตัวอย่าง ข้อควรพิจารณาพิเศษการรักษาสภาพตัวอย่าง การควบคุมคุณภาพในภาคสนาม และการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล (อ่านรายละเอียด)

การสะสมตัวของโลหะหนักในตะกอนดินอ่าวไทยตอนใน

จากการประเมินสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2556 โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่าคุณภาพน้ำทะเลในอ่าวไทยตอนในอยู่ในระดับเสื่อมโทรมมาก โลหะหนักก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คุณภาพน้ำทะเลมีความเสื่อมโทรม ซึ่งโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางทะเลสามารถเปลี่ยนรูปและสะสมหมุนเวียนระหว่างน้ำและตะกอนดินได้โดยขบวนการทางเคมีกายภาพ (physicochemical processes) เช่น การเปลี่ยนแปลงออกซิเจนละลาย ความเป็นกรด-ด่าง ความเค็มในน้ำ และค่ารีดอกซ์โพเทนเชียล (redox potential; Eh) เป็นต้น (Salomons and Forstner, 1984; Elder, 1988)  ประกอบกับมลสารที่ละลายอยู่ในน้ำสามารถสะสมอยู่ในตะกอนดินได้ ดังนั้นในการประเมินสถานการณ์มลพิษทางทะเลจึงควรพิจารณาในส่วนของตะกอนดินด้วย   เนื่องจากตะกอนดินมีคุณสมบัติในการยึดเกาะหรือดูดซับมลสารที่อยู่ในน้ำได้โดยเฉพาะโลหะหนัก (Maanan et al., 2004) (อ่านต่อเพิ่มเติม)

แนวทางการตรวจสอบมลพิษจากการเพาะปลูก

แนวทางการตรวจสอบมลพิษจากการเพาะปลูก ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในกระบวนตรวจสอบมลพิษจากการเพาะปลูก ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะได้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบมลพิษจากการเพาะปลูก โดยเฉพาะในเรื่องของการเก็บตัวอย่างพืช น้ำ และดิน เช่น การวางแผนและการเตรียมอุปกรณ์ การกำหนดจุดเก็บตัวอย่าง วิธีการเก็บตัวอย่าง การรักษาสภาพของตัวอย่าง จนกระทั่งการนำส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้อ่านคู่มือฉบับนี้ไปศึกษาสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในภาคสนามและสามารถนําไปประยุกตใชงานใหเหมาะสม ซึ่งจะทำให้สามารถปฎิบัติงานในการเก็บตัวอยางไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และเป็นตัวแทนที่ดีของพื้นที่หรือแหล่งน้ำนั้นจริง(อ่านต่อเพิ่มเติม)

(ร่าง) รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม KM สจน. ปี 2557

       คณะทำงานการจัดการความรู้ของสำนักจัดการคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเสวนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการคุณภาพน้ำและเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ ภายใต้ประเด็นการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของสำนักจัดการคุณภาพน้ำ(อ่านต่อเพิ่มเติม)