Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

การสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อกำหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ำทะเล ตะกอนดิน ฯจังหวัดสมุทรปราการ

        สืบเนื่องจาก อคพ. มีข้อสั่งการให้ สจน. ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน) ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนและทะเล (รูปที่ 1) เพื่อใช้เป็นข้อมูลแสดงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ปี พ.ศ.2559 และเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำมาตรการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไป 

      สำนักจัดการคุณภาพน้ำ โดยส่วนน้ำเสียชุมชนร่วมกับส่วนแหล่งน้ำทะเล จึงได้ทำการออกสำรวจสภาพพื้นที่ทั้งหมดบริเวณโครงการฯ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกในอนาคต เพื่อวางแผนการดำเนินงานและกำหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ำทะเล ตะกอนดิน และสิ่งแวดล้อมบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน) และพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมารายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

 

สรุปสถานการณ์และการดำเนินงานฯกรณีพบก้อนน้ำมัน จ.สมุทรสาคร

      สำนักจัดการคุณภาพน้ำ โดยส่วนแหล่งน้ำทะเลได้รับการประสานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ว่าได้พบคราบน้ำมันขึ้นฝั่งบริเวณหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันอาทิตย์ที่  24ตุลาคม 2558 มีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร  ซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียงกับการที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้ทำการตรวจสอบวิเคราะห์คราบน้ำมัน จากภาพถ่ายดาวเทียมของวันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 18.30 น. พบว่ามีวัตถุลอยน้ำลักษณะคล้ายคราบน้ำมันบริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง รอยต่อจังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร ลงมาจนถึงตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รวมระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 111 ตารางกิโลเมตร ซึ่งหลังจากสำนักจัดการคุณภาพน้ำโดยส่วนแหล่งน้ำทะเล ได้รับแจ้งแล้วมีการดำเนินการ ดังนี้(อ่านต่อ)

การประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group)การจัดทำมาตรฐานน้ำทิ้งเฉพาะประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์

      ตามที่คณะอนุกรรมการประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมได้มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ทางวิชาการเพื่อกำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดแนวทางควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมี  
กรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นฝ่ายเลขานุการร่วม และได้จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 
28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ๒๐๒ กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งได้มีการประชุมจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) การจัดทำมาตรฐานน้ำทิ้งเฉพาะประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์ โดยรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

 

รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์คลิตี้

         กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำ “โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์คลิตี้” ขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของระบบนิเวศป่าไม้และป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าในบริเวณ
 พื้นที่ดังกล่าว ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ หมู่บ้านคลิตี้ล่าง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (อคพ.) เป็นประธานเปิด "โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์คลิตี้" และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) อุทยานแห่งชาติลำคลองงู สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางสาวจงจิตต์  นีรนาทเมธีกุล และนายสุวรรณ  นันทศรุต รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์คลิตี้” ประกอบด้วย กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและกิจกรรมบวชป่า(อ่านต่อ)

คพ. ปฏิบัติการเชิงรุกโดยเก็บข้อมูลก่อนการทำเหมืองแร่โพแทช ครั้งที่ 3

       สืบเนื่องจากที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้นำเสนอบทความเรื่อง จับตามอง ปัญหาโปแตช ในประเทศไทย  เป็นการพูดถึงการทำเหมืองแร่โพแทชพื้นฐานมีวิธีการอย่างไรบ้าง บทความที่ 2 เรื่อง คพ. ปฏิบัติการเชิงรุกโดยเก็บข้อมูลก่อนการทำเหมืองแร่โพแทช เป็นการพูดถึงขั้นตอนการทำเหมืองแร่โพแทชของบริษัท เอเชียแปซิฟิคโปแตช คอร์ปอเรชั่น จังหวัดอุดรธานี เป็นเหมืองแรก และบทความที่ 3 เรื่อง คพ. ปฏิบัติการเชิงรุกโดยเก็บข้อมูลก่อนการทำเหมืองแร่โพแทช ครั้งที่ 2 ซึ่งได้นำเสนอการดำเนินงานขั้นตอนการทำเหมืองของเหมืองแร่โพแทชของบริษัท เหมืองแร่โปรแตชอาเชียน จำกัด (มหาชน) อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นเหมืองที่ 2 ส่วนบทความครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอขั้นตอนและการทำเหมืองในพื้นที่เหมืองแร่โพแทช ของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 5/2555 อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เป็นเหมืองที่ 3 

    ซึ่ง กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำและดินก่อนทำการเปิดเหมืองโดยมีรายเอียดดังนี้(อ่านต่อ)