หน้าแรก

รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (KM)ของสำนักจัดการคุณภาพน้ำ ประจำปี 2558

     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (KM) ของสำนักจัดการคุณภาพน้ำ ประจำปี 2558 ในหัวข้อเรื่อง ศักยภาพการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำ ณ ห้องประชุม 101 คพ. โดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ (นายรังสรรค์ ปิ่นทอง) เป็นประธานในการกล่าวเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการคุณภาพน้ำ และเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

ว่าด้วยเรื่องของสารเคมีขจัดคราบน้ำมัน

     จากกรณีที่เกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งมีที่มาจากหลายสาเหตุการรั่วไหลของน้ำมันได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจและ    สิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวทางในการเข้าระงับเหตุเป็นหลักการขั้นแรกในการป้องกัน และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา สำหรับในประเทศไทยซึ่งได้การนำสารเคมีขจัดคราบน้ำมันมาใช้ในการยับยั้งเหตุการณ์ในหลายกรณี จึงเป็นผลให้ประชาชนมีความตื่นตัวอย่างมากเกี่ยวกับความเป็นพิษที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน ตลอดจนผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเป็นพิษ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน โดยมีรายชื่อสารเคมีขจัดคราบน้ำมัน2558(ดาว์นโหลด) และข้อมูลความเป็นพิษ ของสารเคมีขจัดคราบน้ำมัน(ดาว์นโหลด) รายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง) เกณฑ์คุณภาพน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกรเพื่อการนำกลับไปใช้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ ส่วนน้ำเสียเกษตรกรรม ได้จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เกณฑ์คุณภาพน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกรเพื่อการนำกลับไปใช้ประโยชน์ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำน้ำจากการเลี้ยงสุกรไปใช้ในการเกษตรกรรมซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีการนำน้ำดังกล่าวมาใช้นานแล้วรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

โครงการปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำและกำจัดวัชพืชองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา

      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการจัดการน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ โดยการให้ความรู้กับประชาชนในการรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และการจัดการน้ำเสีย จากบ้านเรือนหรือสถานประกอบการของตนเอง เช่นเดียวกับที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้จัดทำโครงการปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำและกำจัดวัชพืช ประจำปี 2558  

     กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้วยการเป็นวิทยากร พร้อมทั้งจัดเตรียม คู่มือและป้ายนิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อร่วมเผยแพร่ความรู้ในด้านน้ำเสียจากบ้านเรือน โดยให้ความรู้ เรื่อง น้ำเสียจากบ้านเรือนมาจากไหน ลักษณะน้ำเสียที่เกิดจากบ้านเรือน ผลกระทบของน้ำเสีย การจัดการ  น้ำเสียสำหรับบ้านเรือน รวมถึงการลดปริมาณน้ำเสียและการใช้ประโยชน์จากกากไขมันรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

ระดมความคิดคืนชีวิตให้คลิตี้ครั้งที่ 3

       สืบเนื่องจากการประชุมคณะทำงานวิชาการเพื่อเสนอแนะแนวทางการฟื้นฟูห้วยคลิตี้เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ได้มีการเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาร่วมกับผลการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางวิธีการที่เหมาะสมในการฟื้นฟูห้วยคลิตี้ไปแล้วและเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นคณะทำงานวิชาการเพื่อเสนอแนะแนวการฟื้นฟูห้วยคลิตี้จึงได้มีการจัดประชุมหารือ ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุม 204 กรมควบคุมมลพิษ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)