Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

การสำรวจคุณภาพน้ำพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2559

   เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นพื้นที่จุดผ่านแดนต่างๆ ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านและจะเป็นช่องทางสำคัญในการสัญจรของประชาชน การขนถ่ายสินค้า การเคลื่อนตัวของแรงงาน การลงทุน และการเชื่อมต่อกับฐานการผลิตภายในประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง มีการขยายตัวของสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค การเพิ่มขึ้นของประชาชนและแรงงานในพื้นที่ รวมถึงการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในพื้นที่ชายแดนดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนั้น จึงได้ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่ชายแดนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังไม่ได้มีการติดตามตรวจสอบ เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในเฝ้าระวังแหล่งน้ำและใช้ประกอบในการจัดทำข้อเสนอด้านนโยบายในแต่ละเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมุ่งเน้นแนวทางในการพัฒนาในด้านต่างๆ ไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวให้น้อยที่สุดรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

 

การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนัง ครั้งที่ 3/2559

    กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักจัดการคุณภาพน้ำในฐานะเลขานุการคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนัง ได้จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์อำนวยการประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลในอุทยานแห่งชาติฯ

       สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้ประสานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อพิจารณากำหนดพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล ในการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลบริเวณแหล่งปะการังโดยได้กำหนดการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลในอุทยานแห่งชาติทางทะเล จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ในระหว่างวันที่ 22 – 27 พฤษภาคม 2559 และบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 4 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

 

แนวทางการจัดการน้ำเสียในอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี

   อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภออ่าวลึก และอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีเนื้อที่ 104 ตร.กม. หรือ 65,000 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ป่าปากลาวและป่าคลองบากัน ป่าคลองกาโหรด และป่าคลองหิน พื้นที่ป่าบริเวณใกล้เคียง และบริเวณหมู่เกาะเหลาบิเละ โดยอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เป็นพื้นที่สงวนคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ มีแหล่งโบราณคดีที่ทรงคุณค่าตลอดจนถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่สภาพสมดุล มีแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ ที่หลากหลายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เช่น น้ำตก ถ้ำ เกาะ รวมถึงแหล่งโบราณคดีและภาพเขียนสีต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ(อ่านต่อ)