Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

การประชุมสนทนากลุ่มย่อย (focus group) การจัดทำมาตรฐานน้ำทิ้งเฉพาะประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการ เกี่ยวกับการผลิตเยื่อหรือผลิตกระดาษ ครั้งที่ 3

     กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเยื่อหรือผลิตกระดาษ โดยที่ผ่านมาได้มีการประชุมสนทนากลุ่มย่อย (focus group) การจัดทำมาตรฐานน้ำทิ้งเฉพาะประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเยื่อหรือผลิตกระดาษแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งการประชุมสนทนากลุ่มย่อย (focus group) การจัดทำมาตรฐานน้ำทิ้งเฉพาะประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเยื่อหรือผลิตกระดาษ ครั้งที่ 1 ได้มอบหมายให้

กรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบความถูกต้องในการคำนวณ BOD loading เป็นค่าความเข้มข้นและการนำค่ามาตรฐาน IFC และมอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ (สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย) ปรับค่ามาตรฐานที่เสนอในพารามิเตอร์ BOD COD TKN และของแข็งแขวนลอย ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม(อ่านต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ประจำปี 2559

     กรมควบคุมมลพิษ ได้กำหนดแผนการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 ครั้งต่อปี (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน เดือนธันวาคม) ตั้งแต่ปี  2556 – ปัจจุบัน โดยในปี 2559 ได้เก็บตัวอย่างน้ำ ตะกอนดินท้องน้ำ สัตว์น้ำ พืชผัก และดิน โดยมีรายละเอียด(อ่านต่อ)

การฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 9

     แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ เป็นแผนระดับชาติภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ซึ่งแผนป้องกันฯ ที่ได้กำหนดภารกิจ แนวทางในการปฏิบัติงาน ยุทธวิธี และหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน(อ่านต่อ)

ทำไมถึงต้องมีมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

    การป้องกันผลกระทบความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำและเป็นการปกป้อง ดูแล รักษาแหล่งน้ำ ระบบนิเวศน์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษ จึงได้ประกาศกำหนดประเภทมาตรฐานคุมคมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย และบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา รวมทั้งได้ประกาศกำหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม(อ่านต่อ)

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่บริเวณชายแดน ปี 2559

       ในปี 2559 สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน ในพื้นที่บริเวณชายแดน  คือ พื้นที่ภาคเหนือในจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน และตาก และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดอุบลราชธานี มุกดาหาร นครพนม บึงกาฬ และเลย จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ฤดูแล้ง (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 31 จุด และฤดูฝน (กรกฎาคม 2559 จำนวน 32 จุด โดยมีรายเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)