หน้าแรก

การดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้

กรมควบคุมมลพิษ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ ประจำปี พ.ศ. 25562559โดยศาลปกครองได้มีคำพิพากษาให้กำหนดแผนงาน วิธีการ และดำเนินการฟื้นฟู ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ดิน พืชผัก และสัตว์น้ำในลำห้วยคลิตี้ครอบคลุมทุกฤดูกาลอย่างน้อยฤดูกาลละ 1 ครั้ง จนกว่าจะพบว่าค่าสารตะกั่วในน้ำ ดิน พืชผัก และสัตว์น้ำในห้วยคลิตี้ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งประกอบด้วย 1) การจ่ายเงินค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดี 2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 3) การฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว 4) การป้องกันการปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตี้จากพื้นที่เสี่ยง 5) การปรับปรุงประสิทธิภาพฝายหินทิ้งและการจัดการตะกอนดินหน้าฝาย 6) การจัดการตะกอนหางแร่ในหลุมฝังกลบริมห้วยคลิตี้ โดยได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานดังนี้(อ่านต่อเพิ่มเติม)

สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษฯ

กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษที่ใช้การได้ดีที่สุด(BestPracticalControlTechnology)และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับอุตสาหกรรมชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยมีบริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลมลพิษจากอุตสาหกรรมชุมชน และอุตสาหกรรมขนาดเล็กจัดกลุ่มกิจกรรมดังกล่าวตามลักษณะสมบัติของน้ำเสียและที่มาของกลิ่นเหม็น และของเสียให้ครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรมและจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำกับดูแลและตรวจสอบการจัดการมลพิษด้านน้ำเสีย ของเสีย และกลิ่นเหม็นจากอุตสาหกรรมชุมชน และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยสามารถสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ได้ดังนี้(อ่านต่อเพิ่มเติม)

ripcurrentภัยร้ายในทะเล

      ในประเทศไทยพบว่ามีนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำทะเลแล้วต้องเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นประจำ เช่นที่หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง หาดทรายขาว หาดคลองพร้าว หาดไก่แบ้ และหาดใบลาน /เกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งสาเหตุหนึ่งคือ เกิดจากการเข้าไปอยู่ในบริเวณ Rip Current โดยบังเอิญ

     Rip Current ก็คือ "กระแสน้ำรูปเห็ด" ซึ่งมีคนเข้าใจผิดว่า คือทะเลดูด ความจริงแล้วไม่ใช่เนื่องจากทะเลดูดจะดูดสิ่งต่างๆ จากผิวน้ำลงไปใต้น้ำ แต่กระแสน้ำรูปเห็ดนี้ จะเกิดขึ้นบนผิวน้ำและใกล้ชายฝั่งมีรูปร่างคล้ายดอกเห็ดจึงเรียกกันว่า กระแสน้ำ(อ่านต่อเพิ่มเติม)

ปฏิกิริยาชีวเคมีในการบำบัดน้ำเสีย

       การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีววิทยาเป็นการใช้จุลินทรีย์ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดในการบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะแบคทีเรียจะมีความสำคัญมากในกระบวนการบำบัดน้ำเสียไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียชุมชนหรือน้ำเสียอุตสาหกรรม หลักการที่สำคัญคือ แบคทีเรียจะทำหน้าที่ทำลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย(Heterotrophic bacteria) โดยใช้สารอินทรีย์เป็นอาหารในการเสริมสร้างเซลล์ใหม่และเป็นแหล่งพลังงานในการดำรงชีวิตของแบคทีเรีย1(อ่านต่อเพิ่มเติม)

กว่าจะมาเป็นระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน(MSMS 2008) ตอนที่ 2

       ในบทความ เรื่อง ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (MSMS 2008) ตอนที่ 1 มาตรฐาน ISO 9001:2004 กับ ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (MSMS 2008) นั้นได้มีการนำเสนอถึงการทบทวนมาตรฐานระบบ ISO 9001 เพื่อนำมาสร้างเป็นมาตรฐานสำหรับการจัดการน้ำเสียชุมชนแล้ว ในบทความนี้จึงมีการนำเสนอถึงมาตรฐานอีกฉบับหนึ่งที่ได้มีการศึกษาเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน ได้แก่ ระบบ ISO 14001:2004

      ระบบ ISO 14001:2004 เป็นมาตรฐานที่มีสาระเกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร ทั้งในแง่มุมของการควบคุม/ลดการผลิต-ปล่อยออกมลพิษสู่สภาพแวดล้อมและแง่มุมการใช้ทรัพยาการอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีความสอดคล้องกับระบบบริหารที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ จึงได้มีการศึกษาเชิงวิเคราะห์ระบบ ISO 14001:2004 นี้ เพื่อประกอบการจัดทำระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (Municipal Sewage Management System: MSMS 2008) รายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)