หน้าแรก

คู่มือการเก็บตัวอย่างตะกอนชายฝั่งทะเล

     คู่มือปฏิบัติการเก็บตัวอย่างตะกอนดินชายฝั่งทะเลฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างอย่างถูกหลักวิชาการ โดยได้อธิบายถึงขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน การเลือกใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง การทำความสะอาดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างและภาชนะสำหรับเก็บตัวอย่าง ข้อควรพิจารณาพิเศษการรักษาสภาพตัวอย่าง การควบคุมคุณภาพในภาคสนาม และการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล (อ่านรายละเอียด)

แนวทางการตรวจสอบมลพิษจากการเพาะปลูก

แนวทางการตรวจสอบมลพิษจากการเพาะปลูก ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในกระบวนตรวจสอบมลพิษจากการเพาะปลูก ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะได้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบมลพิษจากการเพาะปลูก โดยเฉพาะในเรื่องของการเก็บตัวอย่างพืช น้ำ และดิน เช่น การวางแผนและการเตรียมอุปกรณ์ การกำหนดจุดเก็บตัวอย่าง วิธีการเก็บตัวอย่าง การรักษาสภาพของตัวอย่าง จนกระทั่งการนำส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้อ่านคู่มือฉบับนี้ไปศึกษาสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในภาคสนามและสามารถนําไปประยุกตใชงานใหเหมาะสม ซึ่งจะทำให้สามารถปฎิบัติงานในการเก็บตัวอยางไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และเป็นตัวแทนที่ดีของพื้นที่หรือแหล่งน้ำนั้นจริง(อ่านต่อเพิ่มเติม)

(ร่าง) รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม KM สจน. ปี 2557

       คณะทำงานการจัดการความรู้ของสำนักจัดการคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเสวนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการคุณภาพน้ำและเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ ภายใต้ประเด็นการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของสำนักจัดการคุณภาพน้ำ(อ่านต่อเพิ่มเติม) 

การสะสมตัวของโลหะหนักในตะกอนดินอ่าวไทยตอนใน

จากการประเมินสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2556 โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่าคุณภาพน้ำทะเลในอ่าวไทยตอนในอยู่ในระดับเสื่อมโทรมมาก โลหะหนักก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คุณภาพน้ำทะเลมีความเสื่อมโทรม ซึ่งโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางทะเลสามารถเปลี่ยนรูปและสะสมหมุนเวียนระหว่างน้ำและตะกอนดินได้โดยขบวนการทางเคมีกายภาพ (physicochemical processes) เช่น การเปลี่ยนแปลงออกซิเจนละลาย ความเป็นกรด-ด่าง ความเค็มในน้ำ และค่ารีดอกซ์โพเทนเชียล (redox potential; Eh) เป็นต้น (Salomons and Forstner, 1984; Elder, 1988)  ประกอบกับมลสารที่ละลายอยู่ในน้ำสามารถสะสมอยู่ในตะกอนดินได้ ดังนั้นในการประเมินสถานการณ์มลพิษทางทะเลจึงควรพิจารณาในส่วนของตะกอนดินด้วย   เนื่องจากตะกอนดินมีคุณสมบัติในการยึดเกาะหรือดูดซับมลสารที่อยู่ในน้ำได้โดยเฉพาะโลหะหนัก (Maanan et al., 2004) (อ่านต่อเพิ่มเติม)

แนวปฏิบัติที่ดีในการลดมลพิษจากการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

ข้าวโพดฝักอ่อนถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยเป็นทั้งสินค้าส่งออกและแปรรูปด้านอุตสาหกรรมภายในประเทศ ปัจจุบันสามารถปลูกได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนากระบวนการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพดี ต้นทุนการผลิตต่ำและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ จึงได้รวบรวมวิธีการลดมลพิษที่จะเกิดจากการปลูกคะน้าทุกขั้นตอนและเกษตรกรสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ โดยไม่ก่อให้เกิดภาระด้านการลงทุน มีขั้นตอนการทำที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเกินไปอีกทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่จะส่งผลกระทบต่อการชะล้างของน้ำฝนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  ดังนั้น แนวปฏิบัติที่ดีในการลดมลพิษจากการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ถือว่าเป็นเอกสารเผยแพร่ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและลดมลพิษจากการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน(อ่านต่อเพิ่มเติม)