Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

เหมืองแร่ปัญหาของคนทั้งประเทศ

    ประเทศไทยมีการทำเหมืองแร่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 โดยในช่วงแรกส่วนใหญ่นิยมทำเหมืองดีบุก ต่อมา พ.ศ. 2444 ที่ผ่านมาความล้มเหลวในบริหารงานเกี่ยวกับการจัดการเหมืองแร่ในประเทศไทยได้ทิ้งร่องรอยของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ยากต่อการฟื้นฟู ทำให้เมื่อมีโครงการเหมืองแร่เกิดขึ้นจึงมักมีการต่อต้านเกิดขึ้นพร้อมกัน เนื่องจากหลายฝ่ายเกรงกลัวผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น แม้จะมีการรับรองจากการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ก็ไม่ได้ทำให้วิกฤตศรัทธาดีขึ้นแต่อย่างใด(อ่านต่อ)

การเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล

     สำนักจัดการคุณภาพน้ำ โดยส่วนแหล่งน้ำทะเล ได้เริ่มดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลในโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั่วประเทศ มาตั้งแต่ 2540 – ปัจจุบัน    เพื่อประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลในพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศโดยมีแผนการออกสำรวจเก็บตัวอย่างน้ำทะเล ปีละ 2 ครั้ง โดยปัจจุบันมีจุดเก็บตัวอย่างทั้งหมด 210 จุด ซึ่งปี 2560 กำหนดเก็บตัวอย่าง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม และครั้งที่ 2 ช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคมรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

 

การให้คำแนะนำการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียกับแหล่งกำเนิดมลพิษริมคลองแสนแสบ

      กรมควบคุมมลพิษมีโครงการ ให้คำแนะนำเชิงลึกในการดูแลระบบบำบัดนำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษที่คุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยส่วนน้ำเสียชุมชน สำนักจัดการคุณภาพน้ำ ร่วมกับ ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และ ฝ่ายตรวจและบังคับการ ลงพื้นที่ตรวจสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และให้คำแนะนำการจัดการน้ำเสียในเบื้องต้นกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ริมคลองแสนแสบที่มีผลการตรวจสอบน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีแผนการดำเนินการกับแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งสิ้น 30 แห่ง(อ่านต่อ)

การกำหนดหลักเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินชายฝั่งทะเล

     จากการตรวจสอบที่ผ่านมาพบว่าตะกอนดินชายฝงทะเลมีการปนเปอนและสะสมของโลหะหนักสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในตะกอนดินในหลายพื้นที่ ในบริเวณปากแมน้ำและชายฝงทะเล ซึ่งตะกอนดินเป็นแหล่งดูดซับสารมลพิษบริเวณชายฝงทะเลอันเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย เชน การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคม ซึ่งของเสียจากกิจกรรมตางๆ เหลานี้ หากไมมีการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมยอมกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมทางทะเลรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี

     การจัดทำโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสาระสำคัญของโครงการฯ ได้แก่ 1. การกำหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการดำเนินโครงการ 2. การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย 3. การฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ด้วยการดูดตะกอน 4. การฟื้นฟูพื้นที่รอบโรงแต่งแร่เดิม และ 5. การก่อสร้างฝายดักตะกอนเพิ่ม(อ่านต่อ)