Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

แนวทางการจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานอุตสาหกรรมเฉพาะประเภทการประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหัวพืชประเภทการทำแป้ง

  กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดการประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อการจัดทำมาตรฐานน้ำทิ้งเฉพาะประเภทโรงงานอุตสาหกรรมการทำแป้ง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 204 กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีรายละเอียด(อ่านต่อ)
 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยและปริมาณมลพิษในช่วง ปี พ.ศ. 2544 - 2556

    การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและปลาน้ำกร่อย เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทหนึ่ง แต่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ก่อให้เกิดของเสียที่เหลือจากเศษอาหารที่กินไม่หมด ของเสียจากการขับถ่ายของปลา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำสาธารณะ หากมีการระบายน้ำหรือของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ หากมีการจัดการบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่เหมาะสมโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

 

การสำรวจปัญหามลพิษกรณีน้ำเน่าเสียจากชุมชนรอบๆ สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ

     องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ตั้งอยู่ในเขตอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่างจากที่ว่าการอำเภออุทัยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และมีคลองไหลผ่านบริเวณชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคานหามคือ คลองคานหาม และคลองเงาะ 

    ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลคานหามมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำเน่าเสียจึงได้ประสานกับทางกรมควบคุมมลพิษเพื่อลงสำรวจพื้นที่และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

แนวทางการจัดการน้ำเสียของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

    อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทย มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกอบด้วย สำนักงานที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศูนย์อาหาร ลานกางเต้นท์มีจำนวน 2 แห่ง เป็นหลัก (บริเวณกางเต้นท์ผากล้วยไม้ และบริเวณกางเต้นท์ลำตะคอง) บ้านพักนักท่องเที่ยวจำนวน 12 หลัง และค่ายเยาวชน โดยสถานการณ์น้ำเสียส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเสียที่เกิดจากห้องน้ำ – ห้องส้วมรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

 

การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศทส. เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมฯ

    กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักจัดการคุณภาพน้ำ ได้ดำเนินการยกร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล และได้นำเสนอแนวทางและหลักการในการจัดทำมาตรฐานฯ ในการประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีรายละเอียด(อ่านต่อ)