หน้าแรก

การจัดการกลิ่นและการตรวจวิเคราะห์กลิ่นในแหล่งกำเนิดฯ

         “กลิ่น” เป็นปัญหาร้องเรียนที่พบมากที่สุด โดยเฉพาะจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมและสถานที่เลี้ยงสัตว์ ซึ่งในปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกลิ่น จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2548 2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และ 3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทและบางขนาดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งออกสู่บรรยากาศ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และกำลังจะมีผลบังคับใช้อีกหนึ่งฉบับ คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

        อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินงานในส่วนภูมิภาคมีหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล สาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด เป็นต้น โดยปัญหาเรื่องร้องเรียนที่สำคัญคือ “กลิ่น”(อ่านต่อ)

วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2557

       สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ"ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2557 ณ จังหวัดภูเก็ตรายละเอียดอ่านต่อเพิ่มเติม

การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบรวมกลุ่ม

       ระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมกลุ่มอาคาร (Cluster Wastewater Treatment) หมายถึง ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ที่รับน้ำเสียจากบ้านเรือนหรืออาคารตั้งแต่สองหลังขึ้นไปและตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน มาบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

        ระบบบําบัดน้ำเสียแบบกลุมอาคารมีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สอดคลองกับสภาพความเปนจริงในปจจุบันที่มีพื้นที่วิกฤตหรือแหล่งชุมชนใหญ่เพียงบางจุดหรือ แหลงทองเที่ยวบางแหงที่ตองรองรับนักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ดังนั้น การกอสรางระบบบําบัดน้ำเสียที่มีขนาดเล็กและมีตนทุนในการกอสรางต่ำกวาระบบบำบัดรวมของชุมชน หรือระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์ (Central Wastewater Treatment Plant)  จึงเปนทางเลือกในการแกญหามลพิษทางน้ำไดเปนอยางดี(อ่านต่อเพิ่มเติม)

การตรวจประเมินภายนอกฯระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน

    ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน(Municipal Sewage Management System : MSMS 2008) เป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยการศึกษาจากแนวทางและหลักการของระบบการจัดการตามอนุกรมมาตรฐาน มอก.-9000/ISO 9000 และ มอก.-14000/ISO 14000 โดยมีรายละเอียด(อ่านต่อ)

แนวทางการจัดการทรัพยากรบริเวณชายหาด

       ชายหาด (Beach) เป็นระบบนิเวศที่สำคัญ และถือเป็นป้อมปราการธรรมชาติที่ถูกออกแบบให้ช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นลมและป้องกันทรัพย์สินที่อยู่ใกล้ชายหาด โดยชายหาดที่ทอดตัวเป็นแนวยาวลงไปในทะเลจะค่อยๆ ทำให้คลื่นอ่อนกำลังลงจนหมดพลังไปในที่สุด โดยปกติชายหาด (Beach) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา      ตามอิทธิพลของคลื่น ลม และน้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งจะพัดพาทรายไปกองอยู่ใต้น้ำกลายเป็นสันดอน (Sandbars) และพัดพาทรายเข้ามาสู่ชายหาดตามเดิม โดยการถูกพัดพาของทรายในช่วงฤดูมรสุมจะมีความรุนแรงมากกว่าปกติ ซึ่งเป็นไปตามการปรับสมดุลของหาดทรายตามธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ชายหาดเสียสมดุลฯ โดยรายละเอียดแนวทางการจัดการทรัพยากรบริเวณชายหาดมีดังนี้(อ่านต่อ)