หน้าแรก

ตัวอย่างผลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้น้ำทิ้งที่ผ่านการปรับสภาพแล้วมาใช้ในภาคการเกษตร

    ในประเทศไทยซึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ กำลังประสบปัญหาความแห้งแล้ง ในบางพื้นที่วิกฤตถึงกับต้องประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย แม้ภาครัฐจะพยายามแก้ปัญหาในเบื้องต้น เช่น การกำหนดเขตเพาะปลูก หรือห้ามเพาะปลูกในช่วงหน้าแล้ง หรือการทำโครงการชลประทานต่างๆ แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันในบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น น้ำตกวังก้านเหลือง อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี พบว่าไม่มีน้ำ เนื่องจากเกษตรกรติดตั้งเครื่องสูบน้ำเป็นจำนวนมาก และดึงน้ำไปใช้ในพื้นที่ของตน ทำให้มีปลาตายเพราะขาดน้ำ และเกิดปัญหาความขัดแย้งตามมา

    เมื่อพิจารณาทางเลือกในการแก้ปัญหาวิกฤตการขาดแคลนน้ำ นักวิจัยของไทยได้ศึกษาลักษณะของพืชและช่วงของความต้องการน้ำ โดยพบว่าสามารถใช้แหล่งน้ำจากน้ำทิ้งที่ผ่านการปรับสภาพแล้วมาใช้ทดแทนน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือชลประทาน ดังนั้นทางเลือกนี้จึงมีความเป็นไปได้ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่จำเป็นอย่างในช่วงหน้าแล้งเป็นอย่างยิ่งโดยมีรายละเอียด(อ่านต่อ)

สรุปการสัมมนาคณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศเกาหลีใต้

 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้เชิญกรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ณ บริษัท Korean Gas Coperation (KOGAS) ประเทศเกาหลีใต้ ในระหว่างวันที่ 5 - 9 มีนาคม 2558 ส่วนแหล่งน้ำทะเล สำนักจัดการคุณภาพน้ำ โดยนางวรญา วานิชชินชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการสัมมนาดูงานดังกล่าว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการนำแอลเอ็นจี (LNGมาใช้เป็นพลังงาน และใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง รวมถึงการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับสากลรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแสนแสบ

   คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีหนังสือเชิญอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการเพื่อชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแสนแสบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ อาคารรัฐสภา 2 โดยมีรายละเอียด(อ่านต่อ)

มาตรการ/แนวทางการสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการจัดการน้ำเสียชุมชน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายให้ กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นริมน้ำและองค์การจัดการน้ำเสียก่อสร้าง/ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนโดยให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้านวิชาการให้มีความสามารถและความพร้อมในการดำเนินการจัดการน้ำเสียชุมชน ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามลำดับความเร่งด่วนของปัญหาดังรายละเอียด(่อ่านต่อ)

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคัฟเวอร์ลากูน

   ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคัฟเวอร์ลากูนเป็นระบบบำบัดที่ใช้กระบวนการทางชีวภาพโดยการทำงานของจุลินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศในการเปลี่ยนสารอินทรีย์ในน้ำเสียให้กลายเป็นตะกอนและก๊าซ เริ่มจากการบำบัดขั้นต้น รวบรวมน้ำเสียผ่านเข้าสู่บ่อรวบรวมน้ำเสียและตะแกรงหยาบ จากนั้นน้ำเสียจะไหลต่อไปยังบ่อคลุมไม่ใช้อากาศลักษณะของบ่อคลุมไม่ใช้อากาศดังรูปที่ 1 ซึ่งจะทำให้เกิดก๊าซชีวภาพและตะกอนส่วนเกินจะดึงเข้าสู่ท่อแยกตะกอนและถูกนำไปตากยังลานตากตะกอน โดยกากตะกอนสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยได้ ส่วนน้ำที่ผ่านจากบ่อคลุมไม่ใช้อากาศจะมีความสกปรกน้อยและไหลไปสู่บ่อบำบัดขั้นหลัง และจุลินทรีย์แบบกึ่งใช้ออกซิเจนในบ่อจะย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำเสีย และบริเวณผิวน้ำที่ได้รับแสงแดดจะมีสาหร่ายเกิดขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)