หน้าแรก

มลพิษจากน้ำมันรั่วไหล (Oil Spill Pollution)

การรั่วไหลของน้ำมันสามารถเกิดได้ทั้งจากตามธรรมชาติหรือจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งการรั่วไหลส่วนมากมักมีที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ สาเหตุหนึ่งของน้ำมันรั่วไหลในทะเลมาจากกิจกรรมการขนส่งทางทะเล โดยการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะควบคู่ไปกับความต้องการพลังงานภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้มีการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น และอาจเกิดอุบัติเหตุทำให้น้ำมันบางส่วน โดยรายละเอียด(อ่านต่อเพิ่มเติม)

รายชื่อผู้ประสานงานการดำเนินกิจกรรมภายใต้ปฏิญญาฯพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต

       รายชื่อผู้ประสานงานการดำเนินกิจกรรมภายใต้ปฏิญญาความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ทางเลือกในการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนจากเหมืองฯ

สิ่งที่เห็นอาจเป็นเพียงภาพสวยงาม และลวงตา ทั้งอาจจะแฝงอันตรายไว้อย่างมิดชิด ดังตัวอย่างของภาพสายน้ำที่แสงแดดส่องกระทบเป็นสีทองอร่าม แท้จริงมันคือ ทองคำจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงตะกอนเศษซากแห่งความสิ้นหวัง ซึ่งถูกทิ้งไว้เป็นเครื่องเตือนใจ จากภาพถ่ายเมื่อครั้งไปอบรมที่ไต้หวัน ซึ่งภาพแรกที่เห็น คือ หมู่บ้านเชิงเขาหันหน้าสู่ทะเลสีฟ้ากว้างใหญ่ เบื้องหลังคือ เนินเขาสูงที่เป็นเคยเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ยาวนาน และถูกทิ้งไป โดยในปัจจุบันผู้ที่อาศัยอยู่เป็นคนในชุมชนใหม่ ซึ่งคนเหล่านี้ได้รับการดูแล และให้ความรู้จากการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันอันตรายจากภัยที่ซ่อนตัวอยู่ในแทบทุกพื้นที่ของบริเวณดังกล่าว (อ่านต่อ)

การดำเนินงานภายใต้ปฏิญญาความร่วมมือในการป้องกันฯลุ่มน้ำวิกฤต

   สผง. ได้จัดทำแบบรายงานผลดำเนินงานภายใต้ปฏิญญาความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทำข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินงานภายใต้ปฏิญญาฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 พร้อมปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวม ทั้งนี้ได้จัดส่งไฟล์แบบฟอร์มให้กับผู้ประสานงานทางอีเมล์เรียบร้อยแล้ว โดยมีแบบฟอร์มดังเอกสารแนบ

ระบบรายงานข้อมูลคุณภาพน้ำฯ ผ่านอุปกรณ์แบบพกพา

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศประกอบด้วยการเก็บตัวอย่างในแม่น้ำสายหลักจำนวน ๔๘ สาย แหล่งน้ำนิ่งจำนวน ๔ แหล่ง และน้ำทะเลชายฝั่งจำนวน ๑๗๐ จุด รวมทั้งการตรวจวัดด้วยสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเหล่านี้เป็นที่ต้องการของผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นสถานการณ์วิกฤตภัยแล้ง รวมถึงกรณีที่มีการรั่วไหลของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรม ชุมชน และเกษตรกรรม ลงสู่แหล่งน้ำ โดยปัจจุบันได้เผยแพร่ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินทั่วประเทศจากสถานีอัตโนมัติผ่านทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ (อ่านต่อ)