หน้าแรก

การดำเนินงานการปรับปรุงกฎระเบียบ/กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายเป็นข้อสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษ จัดทำแนวทางความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ/กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีรายละเอียด(อ่านต่อ) 

ระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรแบบถังเกรอะ-ถังกรองไร้อากาศ (ตอนที่ 2)

    ระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรแบบถังเกรอะ-ถังกรองไร้อากาศในตอนที่ 2 นี้จะนำเสนอปัญหาที่พบตามลักษณะการทำงานและโครงสร้างของแต่ละหน่วยบำบัดย่อยของระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรแบบถังเกรอะ-ถังกรองไร้อากาศ เช่น การสะสมของตะกอนก้นบ่อ การอุดตันของถังเกรอะ ถังกรองไร้อากาศมีตะกอนสะสมอยู่ในถังมากจนเข้าไปจับตัวกลาง อุปกรณ์หรือส่วนต่างๆ ชำรุด และคันดินรอบบ่อผึ่งทรุด เป็นต้น ทั้งนี้รายละเอียดของปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรแบบถังเกรอะ-ถังกรองไร้อากาศยังมีอีกหลายข้อ ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้(อ่านต่อ)

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     อ่าวมะนาว อยู่ในเขตกองบิน 5 กองทัพอากาศ  มีเขาสองลูกโอบล้อมคือเขาล้อมหมวกและเขาคลองวาฬ สามารถมองเห็นได้จากบริเวณชายหาดที่มีลักษณะโค้งเกือบเป็นวงกลมยาว 3 กม. คล้ายกับผลมะนาว จึงเรียกชื่อว่า “อ่าวมะนาว” ชายหาดนี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากกองบิน 5 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีจุดเด่นของธรรมชาติที่สวยงาม น้ำทะเลใสสะอาด ไม่ลึก เหมาะแก่การลงเล่นน้ำ มีทิวสนประดิพัทธ์ให้ความร่มรื่น รวมทั้ง มีกิจกรรมต่างๆ 

     จากความสวยงามของธรรมชาติและสภาพที่เหมาะกับการท่องเที่ยว ทำให้หาดอ่าวมะนาวได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก กองบิน 5 ในฐานะหน่วยงานดูแลชายหาด ได้เสนอหาดอ่าวมะนาวเข้าร่วมประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว หรือโครงการชายหาดติดดาวของกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2555 และมีผลการประเมินในระดับดี (4 ดาว) ในปี 2558 กองบิน 5 ได้มีเจตนารมณ์ที่จะยกระดับคุณภาพชายหาดจากระดับดี (4 ดาว) เป็น ดีมาก (5 ดาว) และได้ประสานกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดอ่าวมะนาวเพื่อยกระดับคุณภาพหาดอ่าวมะนาวเป็นดีมาก (5 ดาว) โดยรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

 

อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย

          ทะเลมีอาณาเขตกว้างใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3 ใน 4 ของพื้นที่ผิวโลกทั้งหมด และเป็นบริเวณที่มีแหล่งทรัพยากรที่สำคัญ ทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องการที่จะครอบครองพื้นที่ทางทะเลให้มากที่สุดจนนำไปสู่การพิพาทระหว่างประเทศหลายครั้ง สำหรับประเทศไทยมีความยาวชายฝั่งรวมทั้งสิ้น 2,667 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด โดยแบ่งเป็นชายฝั่งด้านอ่าวไทยมีความยาว 1,653 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ (บางขุนเทียน) สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ส่วนชายฝั่งทะเลอันดามันมีความยาว 1,014 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 รายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

การประเมินสถานะในการบริหารจัดการองค์กรด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน

การบริหารงานด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมินสถานะ การดำเนินงานในปัจจุบัน เพื่อให้ทราบจุดอ่อน/จุดแข็งของการจัดการในปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแผนการพัฒนาระบบการจัดการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการประเมินนั้นอาจทำได้หลายวิธี ในบทความนี้ขอนำเสนอวิธีการประเมินแบบ Municipal Sewage Management System Matrix (MSMS Matrix) ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทราบสถานะของการบริหารจัดการในปัจจุบัน และกำหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการในอนาคต รายละเอียดดังนี้(อ่านต่อ)