Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ประจำปี 2559 - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ประจำปี 2559

     กรมควบคุมมลพิษ ได้กำหนดแผนการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 ครั้งต่อปี (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน เดือนธันวาคม) ตั้งแต่ปี  2556 – ปัจจุบัน โดยในปี 2559 ได้เก็บตัวอย่างน้ำ ตะกอนดินท้องน้ำ สัตว์น้ำ พืชผัก และดิน โดยมีรายละเอียด(อ่านต่อ)