Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
การสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) “แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน (พ.ศ. 2560 – 2579)” - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

การสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) “แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน (พ.ศ. 2560 – 2579)”

      ปัญหาน้ำเสียชุมชนมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองและแหล่งท่องเที่ยว กอปรกับการจัดการน้ำเสียจากชุมชนยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคหลายประการ เช่น ขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยกันบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม การจัดสรรงบประมาณก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เป้าหมายยังไม่มีประสิทธิภาพ และการจัดการน้ำเสียชุมชนยังถูกจัดเป็นปัญหาลำดับรองที่จะแก้ไขเมื่อเปรียบเทียบกับการกำจัดขยะ การก่อสร้างถนน และการหาแหล่งน้ำสะอาด เป็นต้น เนื่องจากผลที่เกิดขึ้นจากการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบให้เห็นในทันทีที่ระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้การจัดการน้ำเสียก่อนระบายทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน(อ่านต่อ)