Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
ผลกระทบของอุทกภัยต่อระบบรวบรวมและบําบัดน้ำเสียรวมของชุมชน - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

ผลกระทบของอุทกภัยต่อระบบรวบรวมและบําบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

     สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบรวบรวมและบําบัดน้ำเสียหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบภัย ส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินการรวบรวมและบําบัดน้ำเสียได้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากระดับน้ำได้ท่วมล้นเข้าสู่ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ำเสีย เป็นผลให้น้ำเสียที่ยังไม่ได้รับการบําบัดไหลปะปนกับน้ำท่วมและระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม(อ่านต่อ)