Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
แนวทางการประเมินปริมาณน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำแป้ง - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

แนวทางการประเมินปริมาณน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำแป้ง

   การนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ คือการนำน้ำเสียที่ปรับปรุงสภาพ (Treated wastewater) แล้ว แต่อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการต่างๆ เช่น การนำไปใช้ในการเพาะปลูก การปรับภูมิทัศน์ กระบวนการผลิต การล้างในโรงงานบางประเภท ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ(อ่านต่อ)