Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตาม การดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ครั้งที่ 3 - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตาม การดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ครั้งที่ 3

     สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ครั้งที่ 2/2559 ความคิดเห็นของที่ประชุมมีความเห็นให้กรมควบคุมมลพิษแต่งตั้งที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคให้กับชาวบ้านเพื่อติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้าง และควรเพิ่มระบบหรือกลไกพิเศษเพื่อที่จะมีความเข้าใจร่วมกันกับชาวบ้าน รวมถึงรายงานความก้าวหน้าต่อศาลในรูปแบบรายงานสำหรับผู้บริหาร กรมควบคุมมลพิษจึงได้มีการจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 3 รายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)