Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี

     การจัดทำโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสาระสำคัญของโครงการฯ ได้แก่ 1. การกำหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการดำเนินโครงการ 2. การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย 3. การฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ด้วยการดูดตะกอน 4. การฟื้นฟูพื้นที่รอบโรงแต่งแร่เดิม และ 5. การก่อสร้างฝายดักตะกอนเพิ่ม(อ่านต่อ)