Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
การให้คำแนะนำการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียกับแหล่งกำเนิดมลพิษริมคลองแสนแสบ - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

การให้คำแนะนำการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียกับแหล่งกำเนิดมลพิษริมคลองแสนแสบ

      กรมควบคุมมลพิษมีโครงการ ให้คำแนะนำเชิงลึกในการดูแลระบบบำบัดนำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษที่คุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยส่วนน้ำเสียชุมชน สำนักจัดการคุณภาพน้ำ ร่วมกับ ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และ ฝ่ายตรวจและบังคับการ ลงพื้นที่ตรวจสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และให้คำแนะนำการจัดการน้ำเสียในเบื้องต้นกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ริมคลองแสนแสบที่มีผลการตรวจสอบน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีแผนการดำเนินการกับแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งสิ้น 30 แห่ง(อ่านต่อ)