Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
การเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

การเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล

     สำนักจัดการคุณภาพน้ำ โดยส่วนแหล่งน้ำทะเล ได้เริ่มดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลในโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั่วประเทศ มาตั้งแต่ 2540 – ปัจจุบัน    เพื่อประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลในพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศโดยมีแผนการออกสำรวจเก็บตัวอย่างน้ำทะเล ปีละ 2 ครั้ง โดยปัจจุบันมีจุดเก็บตัวอย่างทั้งหมด 210 จุด ซึ่งปี 2560 กำหนดเก็บตัวอย่าง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม และครั้งที่ 2 ช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคมรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)