Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่บริเวณชายแดน ปี 2559

       ในปี 2559 สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน ในพื้นที่บริเวณชายแดน  คือ พื้นที่ภาคเหนือในจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน และตาก และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดอุบลราชธานี มุกดาหาร นครพนม บึงกาฬ และเลย จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ฤดูแล้ง (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 31 จุด และฤดูฝน (กรกฎาคม 2559 จำนวน 32 จุด โดยมีรายเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)
 

การเตรียมความพร้อมการจัดการน้ำเสียชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งด่วน

      ปัญหามลพิษทางน้ำเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการดำรงชีวิตของประชาชนจึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนในภาพรวมของประเทศเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักจัดการคุณภาพน้ำ โดยส่วนน้ำเสียชุมชนจึงได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดการน้ำเสียชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งด่วน(อ่านต่อ)

ประสิทธิภาพฝายดักตะกอนบริเวณห้วยคลิตี้

   กรมควบคุมมลพิษ ได้ประสานกรมทรัพยากรน้ำในการปรับปรุงประสิทธิภาพฝายดักตะกอนบริเวณห้วยคลิตี้ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 ฝาย (KC4 และ KC4/1) เพื่อดักตะกอนที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการภายในปี 2560 โดยจะกำหนดให้ผู้รับจ้างขุดลอกตะกอนหน้าฝายทั้ง 2 ฝาย  ก่อนจะถึงระดับที่กำหนด(อ่านต่อ)

การติดตามตรวจสอบปัญหาร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ บริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง

      ในการติดตามตรวจสอบน้ำใต้ดินและน้ำบาดาลในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น สำนักจัดการคุณภาพน้ำ ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงเรื่องบ่อน้ำบ่อตื้นที่ใช้ในครัวเรือน ไม่ได้รับการติดตามตรวจสอบมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว อีกทั้งประชาชนต้องการที่จะทราบว่าปัจจุบันนั้นบ่อน้ำดังกล่าว สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้หรือไม่ ทั้งนี้สำนักจัดการคุณภาพน้ำ ได้ตรวจสอบผลน้ำย้อนหลังของบ่อน้ำตื้นดังกล่าว ไม่พบปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่ายแล้ว จึงได้นำสติ๊กเกอร์ออก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นอกจากนี้ยังได้แนะนำวิธีการใช้ประโยชน์น้ำบ่อตื้นอย่างถูกต้องให้กับประชาชนรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

 

คพ. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำเสียหาดชะอำ

    “หาดชะอำตั้งอยู่ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงของประเทศไทย และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ด้วยหาดชะอำอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 200 กิโลเมตร เดินทางไม่เกิน 3 ชั่วโมงนี่เอง จึงทำให้เกิดการขยายตัวของกิจกรรมท่องเที่ยว โรงแรม ที่พักอาศัยส่วนตัว และกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อรองรับการท่องเที่ยวหลากหลายประเภท และส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเสียตามมา(อ่านต่อ)