Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

ทำไมถึงต้องมีมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

    การป้องกันผลกระทบความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำและเป็นการปกป้อง ดูแล รักษาแหล่งน้ำ ระบบนิเวศน์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษ จึงได้ประกาศกำหนดประเภทมาตรฐานคุมคมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย และบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา รวมทั้งได้ประกาศกำหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม(อ่านต่อ)

การฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 9

     แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ เป็นแผนระดับชาติภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ซึ่งแผนป้องกันฯ ที่ได้กำหนดภารกิจ แนวทางในการปฏิบัติงาน ยุทธวิธี และหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน(อ่านต่อ)

การเตรียมความพร้อมการจัดการน้ำเสียชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งด่วน

      ปัญหามลพิษทางน้ำเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการดำรงชีวิตของประชาชนจึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนในภาพรวมของประเทศเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักจัดการคุณภาพน้ำ โดยส่วนน้ำเสียชุมชนจึงได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดการน้ำเสียชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งด่วน(อ่านต่อ)

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่บริเวณชายแดน ปี 2559

       ในปี 2559 สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน ในพื้นที่บริเวณชายแดน  คือ พื้นที่ภาคเหนือในจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน และตาก และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดอุบลราชธานี มุกดาหาร นครพนม บึงกาฬ และเลย จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ฤดูแล้ง (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 31 จุด และฤดูฝน (กรกฎาคม 2559 จำนวน 32 จุด โดยมีรายเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)
 

การติดตามตรวจสอบปัญหาร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ บริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง

      ในการติดตามตรวจสอบน้ำใต้ดินและน้ำบาดาลในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น สำนักจัดการคุณภาพน้ำ ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงเรื่องบ่อน้ำบ่อตื้นที่ใช้ในครัวเรือน ไม่ได้รับการติดตามตรวจสอบมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว อีกทั้งประชาชนต้องการที่จะทราบว่าปัจจุบันนั้นบ่อน้ำดังกล่าว สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้หรือไม่ ทั้งนี้สำนักจัดการคุณภาพน้ำ ได้ตรวจสอบผลน้ำย้อนหลังของบ่อน้ำตื้นดังกล่าว ไม่พบปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่ายแล้ว จึงได้นำสติ๊กเกอร์ออก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นอกจากนี้ยังได้แนะนำวิธีการใช้ประโยชน์น้ำบ่อตื้นอย่างถูกต้องให้กับประชาชนรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)