Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนในประเทศไทย

     ในปัจจุบันปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชนมีประมาณ 9.59 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เกิดขึ้นจากชุมชนเมืองระดับเทศบาล (2,440 แห่ง) ประมาณ 3.48 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล (5,335 แห่ง) ประมาณ 5.25 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาประมาณ 0.86 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน สำหรับพื้นที่ชุมชนที่ต้องได้รับการจัดการเร่งด่วน ได้แก่ พื้นที่วิกฤตคุณภาพน้ำ พื้นที่เขตควบคุมมลพิษ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ(อ่านต่อ)

การเสริมศักยภาพในการติดตามเฝ้าระวังและกำกับดูแลการจัดการน้ำทิ้ง จากแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ

    กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักจัดการคุณภาพน้ำ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพในการติดตามเฝ้าระวังและกำกับดูแลการจัดการน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ (ลุ่มน้ำท่าจีน) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์นครปฐม จังหวัดนครปฐมรายละเอียด(อ่านต่อ)

สีกับน้ำเสียจากอุตสาหกรรม

      ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรม รายได้จากภาคอุตสาหกรรม ได้ทำรายได้ให้กับประเทศมากกว่าภาคเกษตรกรรมอย่างน้อย 2 เท่า ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ได้เพิ่มมากขึ้น ปัญหามลพิษทางน้ำไม่ได้หยุดอยู่ที่ความสกปรกในรูปบีโอดี  ได้ขยายครอบคลุมไปถึงโลหะหนัก สารพิษ สารอันตรายอื่นๆ และปัญหามลพิษทางน้ำอีกอย่างหนึ่งที่ได้รับความสนใจในขณะนี้ คือ สีเนื่องมาจากการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้สีเป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตและอีกอย่างหนึ่งคือผลจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม(อ่านต่อ)

การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลครั้งที่ 70 (Seventieth Session of the Marine Environment Protection Committee: MEPC 70)

        คณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลจะมีการประชุมทุกปี โดยครั้งล่าสุด คือการประชุม ครั้งที่ 70
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-28 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานใหญ่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
สหราชอาณาจักร
พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมเจ้าท่า
ผู้แทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและผู้แทนจากสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)
 

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (public hearing) ต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์

    ในการประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ได้เห็นชอบกับการกำหนดพารามิเตอร์และค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์ที่สำนักจัดการคุณภาพน้ำเสนอ และเห็นชอบให้นำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์(อ่านต่อ)