Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

ประสิทธิภาพฝายดักตะกอนบริเวณห้วยคลิตี้

   กรมควบคุมมลพิษ ได้ประสานกรมทรัพยากรน้ำในการปรับปรุงประสิทธิภาพฝายดักตะกอนบริเวณห้วยคลิตี้ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 ฝาย (KC4 และ KC4/1) เพื่อดักตะกอนที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการภายในปี 2560 โดยจะกำหนดให้ผู้รับจ้างขุดลอกตะกอนหน้าฝายทั้ง 2 ฝาย  ก่อนจะถึงระดับที่กำหนด(อ่านต่อ)

คพ. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำเสียหาดชะอำ

    “หาดชะอำตั้งอยู่ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงของประเทศไทย และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ด้วยหาดชะอำอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 200 กิโลเมตร เดินทางไม่เกิน 3 ชั่วโมงนี่เอง จึงทำให้เกิดการขยายตัวของกิจกรรมท่องเที่ยว โรงแรม ที่พักอาศัยส่วนตัว และกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อรองรับการท่องเที่ยวหลากหลายประเภท และส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเสียตามมา(อ่านต่อ)

การเสริมศักยภาพในการติดตามเฝ้าระวังและกำกับดูแลการจัดการน้ำทิ้ง จากแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ

    กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักจัดการคุณภาพน้ำ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพในการติดตามเฝ้าระวังและกำกับดูแลการจัดการน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ (ลุ่มน้ำท่าจีน) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์นครปฐม จังหวัดนครปฐมรายละเอียด(อ่านต่อ)

การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนในประเทศไทย

     ในปัจจุบันปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชนมีประมาณ 9.59 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เกิดขึ้นจากชุมชนเมืองระดับเทศบาล (2,440 แห่ง) ประมาณ 3.48 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล (5,335 แห่ง) ประมาณ 5.25 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาประมาณ 0.86 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน สำหรับพื้นที่ชุมชนที่ต้องได้รับการจัดการเร่งด่วน ได้แก่ พื้นที่วิกฤตคุณภาพน้ำ พื้นที่เขตควบคุมมลพิษ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ(อ่านต่อ)

การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลครั้งที่ 70 (Seventieth Session of the Marine Environment Protection Committee: MEPC 70)

        คณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลจะมีการประชุมทุกปี โดยครั้งล่าสุด คือการประชุม ครั้งที่ 70
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-28 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานใหญ่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
สหราชอาณาจักร
พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมเจ้าท่า
ผู้แทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและผู้แทนจากสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)