Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

สีกับน้ำเสียจากอุตสาหกรรม

      ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรม รายได้จากภาคอุตสาหกรรม ได้ทำรายได้ให้กับประเทศมากกว่าภาคเกษตรกรรมอย่างน้อย 2 เท่า ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ได้เพิ่มมากขึ้น ปัญหามลพิษทางน้ำไม่ได้หยุดอยู่ที่ความสกปรกในรูปบีโอดี  ได้ขยายครอบคลุมไปถึงโลหะหนัก สารพิษ สารอันตรายอื่นๆ และปัญหามลพิษทางน้ำอีกอย่างหนึ่งที่ได้รับความสนใจในขณะนี้ คือ สีเนื่องมาจากการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้สีเป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตและอีกอย่างหนึ่งคือผลจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม(อ่านต่อ)

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (public hearing) ต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์

    ในการประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ได้เห็นชอบกับการกำหนดพารามิเตอร์และค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์ที่สำนักจัดการคุณภาพน้ำเสนอ และเห็นชอบให้นำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์(อ่านต่อ)

ความก้าวหน้าของแผนการดำเนินงานฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จากการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ ครั้งที่ 2/2559

        การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนงบประมาณแบบบูรณาการฯ ประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่ 1. แผนฟื้นฟูสภาพพื้นที่ลำห้วยคลิตี้บริเวณโรงแต่งแร่และใกล้เคียง 2. แผนติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม   3. แผนด้านสุขภาพ 4. แผนด้านสังคมเศรษฐกิจ 5. แผนติดตามประเมินการดำเนินการ โดยมีโครงการภายใต้แผนดังกล่าวจำนวน 11 โครงการรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

ย้อมผ้าอย่างไร...ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม !!

    ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ประชาชนจำนวนมากมีความต้องการเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายสีดำเพื่อใช้ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีทางเลือกหนึ่งคือ ขอรับบริการย้อมผ้า ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำอำเภอ 900 จุดทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปก็สามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยสีย้อมผ้าสามารถแบ่งเป็นสีย้อมผ้าที่ทำมาจากสารเคมี และที่มาจากธรรมชาติ เช่น ผลมะเกลือ ซึ่งหากประชาชนต้องการที่จะย้อมผ้า ควรเลือกใช้สีที่มาจากธรรมชาติมากกว่าสีที่มาจากเคมี(อ่านต่อ)

เทคนิคการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มสุกรแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)

    ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียรเป็นระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรที่ใช้กันแพร่หลายทั่วไป วิธีการเดินระบบไม่ยุ่งยากและง่ายต่อการดูแลรักษา เนื่องจากเป็นระบบที่อาศัยหลักการย่อยสลายน้ำเสียโดยจุลินทรีย์ตามธรรมชาติโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)
 

DSC00586บบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียรเป็นระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร