Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

ย้อมผ้าอย่างไร...ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม !!

    ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ประชาชนจำนวนมากมีความต้องการเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายสีดำเพื่อใช้ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีทางเลือกหนึ่งคือ ขอรับบริการย้อมผ้า ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำอำเภอ 900 จุดทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปก็สามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยสีย้อมผ้าสามารถแบ่งเป็นสีย้อมผ้าที่ทำมาจากสารเคมี และที่มาจากธรรมชาติ เช่น ผลมะเกลือ ซึ่งหากประชาชนต้องการที่จะย้อมผ้า ควรเลือกใช้สีที่มาจากธรรมชาติมากกว่าสีที่มาจากเคมี(อ่านต่อ)

ความก้าวหน้าของแผนการดำเนินงานฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จากการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ ครั้งที่ 2/2559

        การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนงบประมาณแบบบูรณาการฯ ประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่ 1. แผนฟื้นฟูสภาพพื้นที่ลำห้วยคลิตี้บริเวณโรงแต่งแร่และใกล้เคียง 2. แผนติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม   3. แผนด้านสุขภาพ 4. แผนด้านสังคมเศรษฐกิจ 5. แผนติดตามประเมินการดำเนินการ โดยมีโครงการภายใต้แผนดังกล่าวจำนวน 11 โครงการรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด

   ในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงนามในคำสั่ง ที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขคำนิยาม สัตว์น้ำและให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งเวียนคำสั่งนายกฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อให้จังหวัดที่ได้มีการประกาศคำสั่งจังหวัดหรือมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

 

เทคนิคการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มสุกรแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)

    ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียรเป็นระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรที่ใช้กันแพร่หลายทั่วไป วิธีการเดินระบบไม่ยุ่งยากและง่ายต่อการดูแลรักษา เนื่องจากเป็นระบบที่อาศัยหลักการย่อยสลายน้ำเสียโดยจุลินทรีย์ตามธรรมชาติโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)
 

DSC00586บบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียรเป็นระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร

การจัดการน้ำเสียเกาะช้าง จังหวัดตราด

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเรื่องปัญหาขยะและน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยวและแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยวและอุทยานแห่งชาติ เพื่อร่วมกันทำงานและผลักดันไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป(อ่านต่อ)