Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในดินและน้ำใต้ดิน กรณีศึกษา : ไต้หวัน

    การพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในช่วงทศวรรษที่ 1950 เป็นต้นมา ไต้หวันได้มีการวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเริ่มปรับเข้าสู่การเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ตลอดจนปรับมาเป็นการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยี ทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด มีการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากในเกาะไต้หวัน แต่ผลจาการพัฒนาดังกล่าวกลับส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษด้านต่างๆ จากการลดต้นทุนการผลิตสินค้าโดยลดงบประมาณในการบำบัดน้ำเสียและของเสียจากการผลิตของผู้ประกอบการ เพื่อหวังผลในการแข่งขันการส่งออกกับตลาดโลก จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีการบำบัดน้ำเสีย การลักลอบทิ้งและฝั่งกลบขยะอันตรายอย่างไม่ถูกต้อง เป็นต้น ทำให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนมลพิษสู่แหล่งน้ำ ดิน และน้ำใต้ดินในเกาะไต้หวันนอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ปิดกิจการไปแล้วมากกว่า 40,000 แห่ง ที่ยังมีปัญหาด้านมลพิษในดินและน้ำใต้ดิน (อ่านต่อ)

 

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2555

       คณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนัง และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เดินทางไปติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2555 โดยมีสาระกิจกรรมการดำเนิน ได้แก่

       1. โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบถาวรและกึ่งถาวร พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ดำเนินการโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

       2. โครงการป้องกันการพังทลายและการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง และบริเวณบ้านเกาะเพชร อ.ปากพนัง ดำเนินการโดย กรมเจ้าท่า

       3. โครงการขุดลอกร่องน้ำท่าพญา อ.ปากพนัง ดำเนินการโดย กรมเจ้าท่า

       4. โครงการกำจัดวัชพืชในลุ่มน้ำปากพนัง คลองท่าพญา ดำเนินการโดย กรมชลประทาน

       5. โครงการทดลองปลูกป่าจากเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ ดำเนินการโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

       6. ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลชะอวด ดำเนินการโดย องค์การจัดการน้ำเสีย

       7. การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนัง ครั้งที่ 1/2555

       (อ่านรายละเอียด)

ลดกลิ่นในฟาร์มกันเถอะ

     กลิ่นไม่พึงประสงค์อาจเกิดขึ้นได้เสมอในหลายที่หลายเวลา อย่างไรก็ตามกลิ่นที่ระบายออกจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงเวลาซ้ำๆ ในจุดเดิมๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับกิจกรรมภายในฟาร์ม และสภาพภูมิอากาศในช่วงเวลานั้นๆ ทั้งนี้ หากกลิ่นปรากฏเพียงแผ่วๆ แล้วจางไปอย่างรวดเร็วก็คงไม่มีปัญหามากนัก แต่ถ้าหากเป็นกลิ่นเหม็นและมีความถี่สูงๆ หรือเกิดขึ้นบ่อยๆ ความรำคาญก็จะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะกับผู้ที่ต้องได้รับกลิ่นเป็นประจำ หรือได้รับกลิ่นในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม เช่น ขณะนอนหลับ หรือรับประทานอาหาร ดังนั้น ผู้ก่อให้เกิดกลิ่นจึงมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมกลิ่นให้อยู่ในระดับต่ำและมีการระบายออกให้น้อยที่สุด โดยระดับที่เหมาะสมนั้นมีการกำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานไว้ คือ 30 หน่วยวัดกลิ่น (Odor Unit: OU)

         แต่เกณฑ์ดังกล่าวนั้นเป็นระดับที่ก่อให้เกิดความรำคาญ ดังนั้นหากพบว่ากลิ่นที่ระบายออกมีค่าเกินระดับดังกล่าวก็หมายความว่าผู้ได้รับกลิ่นได้รับความรำคาญแล้วนั่นเอง อย่างไรก็ตาม เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์ย่อมต้องมีหน้าที่จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะถึงระดับเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งจะทำอย่างไรนั้นต้องพิจารณาเลือกให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยเลือกจัดการกับสาเหตุของปัญหาโดยตรง ทั้งนี้ผู้เป็นเจ้าของสถานที่เลี้ยงสัตว์สามารถพิจารณาทางเลือกในการจัดการได้ ในเบื้องต้นมีข้อเสนอให้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานง่ายๆ ดังนี้ (อ่านต่อ)

Site visit..เตรียมพร้อมสู่ AEC

     กรมควบคุมมลพิษได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตรการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน และได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ (Site Visit) ของประเทศสิงคโปร์(รูปที่ 1) และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบผังเมืองของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีการจัดระบบผังเมืองที่เป็นแบบแผน แยกเขตเมืองและอุตสาหกรรมออกจากกัน การจัดระบบการจราจรที่มีการเก็บอัตราค่าธรรมเนียมเข้าเมืองแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในแต่ละวัน เพื่อลดปริมาณรถเข้าสู่ตัวเมือง (อ่านเพิ่มเติม)

การลดกลิ่นจากฟาร์มปศุสัตว์ด้วยการปลูกต้นไม้

        การจัดการกลิ่นที่แหล่งกำเนิดมีหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดี ข้อด้อยแตกต่างกัน ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถเลือกวิธีต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อควบคุม หรือลดกลิ่นให้อยู่ในระดับที่ไม่กอให้เกิดผลกระทบ หรือความรำคาญ เช่น การใช้ระบบม่านกระจายน้ำ ระบบสครัปเปอร์แบบชีวภาพและเคมี ระบบการกรองชีวภาพ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อีกวิธีที่สามารถลดกลิ่นได้และมีประโยชน์ในด้านทัศนียภาพ การลงทุนที่ไม่แพงมากนัก และมีความยั่งยืน ก็คือการปลูกต้นไม้ (อ่านต่อ)