Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

Site visit..เตรียมพร้อมสู่ AEC

     กรมควบคุมมลพิษได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตรการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน และได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ (Site Visit) ของประเทศสิงคโปร์(รูปที่ 1) และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบผังเมืองของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีการจัดระบบผังเมืองที่เป็นแบบแผน แยกเขตเมืองและอุตสาหกรรมออกจากกัน การจัดระบบการจราจรที่มีการเก็บอัตราค่าธรรมเนียมเข้าเมืองแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในแต่ละวัน เพื่อลดปริมาณรถเข้าสู่ตัวเมือง (อ่านเพิ่มเติม)

ลดกลิ่นในฟาร์มกันเถอะ

     กลิ่นไม่พึงประสงค์อาจเกิดขึ้นได้เสมอในหลายที่หลายเวลา อย่างไรก็ตามกลิ่นที่ระบายออกจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงเวลาซ้ำๆ ในจุดเดิมๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับกิจกรรมภายในฟาร์ม และสภาพภูมิอากาศในช่วงเวลานั้นๆ ทั้งนี้ หากกลิ่นปรากฏเพียงแผ่วๆ แล้วจางไปอย่างรวดเร็วก็คงไม่มีปัญหามากนัก แต่ถ้าหากเป็นกลิ่นเหม็นและมีความถี่สูงๆ หรือเกิดขึ้นบ่อยๆ ความรำคาญก็จะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะกับผู้ที่ต้องได้รับกลิ่นเป็นประจำ หรือได้รับกลิ่นในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม เช่น ขณะนอนหลับ หรือรับประทานอาหาร ดังนั้น ผู้ก่อให้เกิดกลิ่นจึงมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมกลิ่นให้อยู่ในระดับต่ำและมีการระบายออกให้น้อยที่สุด โดยระดับที่เหมาะสมนั้นมีการกำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานไว้ คือ 30 หน่วยวัดกลิ่น (Odor Unit: OU)

         แต่เกณฑ์ดังกล่าวนั้นเป็นระดับที่ก่อให้เกิดความรำคาญ ดังนั้นหากพบว่ากลิ่นที่ระบายออกมีค่าเกินระดับดังกล่าวก็หมายความว่าผู้ได้รับกลิ่นได้รับความรำคาญแล้วนั่นเอง อย่างไรก็ตาม เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์ย่อมต้องมีหน้าที่จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะถึงระดับเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งจะทำอย่างไรนั้นต้องพิจารณาเลือกให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยเลือกจัดการกับสาเหตุของปัญหาโดยตรง ทั้งนี้ผู้เป็นเจ้าของสถานที่เลี้ยงสัตว์สามารถพิจารณาทางเลือกในการจัดการได้ ในเบื้องต้นมีข้อเสนอให้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานง่ายๆ ดังนี้ (อ่านต่อ)

สภาพอากาศกับการกระจายตัวของกลิ่น

      ปัจจัยของสภาพอากาศต่อรูปร่างพลูมของกลิ่น โดยพลูมของกลิ่นมีแนวโน้มขึ้นกับปริมาณการผสมในแนวตั้งและแนวนอนในพลูมเอง จากรูปเห็นได้ว่าการกระจายตัวของกลิ่นจะดีที่สุดเมื่อมีการแผ่รังสีในช่วงเวลากลางวันที่มีลมอ่อนๆ ซึ่งทำให้มีการผสมของกลิ่นทั้งในแนวตั้งและแนวนอนได้ดี แต่ในกรณีที่มีลมแรง การกระจายตัวของกลิ่นจะแคบลงทั้งในแนวตั้งและแนวนอน และในกรณีช่วงเวลากลางคืนจะพบว่าการกระจายนั้นแคบมาก คือแทบไม่มีการเจือจางของกลิ่นเลย ซึ่งทำให้ผู้ที่ได้รับกลิ่นจะได้กลิ่นที่มีความเข้มใกล้เคียงกับที่ระบายออกจากแหล่งกำเนิด (อ่านรายละเอียด)

การลดกลิ่นจากฟาร์มปศุสัตว์ด้วยการปลูกต้นไม้

        การจัดการกลิ่นที่แหล่งกำเนิดมีหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดี ข้อด้อยแตกต่างกัน ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถเลือกวิธีต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อควบคุม หรือลดกลิ่นให้อยู่ในระดับที่ไม่กอให้เกิดผลกระทบ หรือความรำคาญ เช่น การใช้ระบบม่านกระจายน้ำ ระบบสครัปเปอร์แบบชีวภาพและเคมี ระบบการกรองชีวภาพ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อีกวิธีที่สามารถลดกลิ่นได้และมีประโยชน์ในด้านทัศนียภาพ การลงทุนที่ไม่แพงมากนัก และมีความยั่งยืน ก็คือการปลูกต้นไม้ (อ่านต่อ)

อนุภาคแขวนลอยที่ก่อให้โรคในอากาศจากระบบการผลิตปศุสัตว์: ตอนที่ 1 ความรุนแรง

            ในอดีตอนุภาคแขวนลอย (particulate matter: PM) จากโรงเรือนปศุสัตว์มักรู้จักว่าเป็นมลพิษภายในอาคารที่มีผลพฤติกรรมและสุขภาพของสัตว์ และมีผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้เลี้ยง ทั้งนี้เป็นเพราะอนุภาพสามารถเดินเข้าไปในระบบทางเดินหายใจและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งคนและสัตว์ ในรูปของอาการไอเรื้อรัง มีเสมหะเรื้อรังในถุงลม การแพ้ และอาหารหอบหืด

          แต่ความจริงแล้ว อนุภาคเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศในสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วย กิจกรรมทางการเกษตรทั่วไปและการผลิตปศุสัตว์สามารถปลดปล่อย PM ออกสู่บรรยากาศ ทั้งที่การปล่อยอนุภาคแขวนลอยจากกิจกรรมปศุสัตว์มีเพียงร้อยละ 8 จากการปล่อย PM10 ทั้งหมด และเพียงร้อยละ 4 จากการปล่อย PM2.5 ทั้งหมด1 แต่คาดว่าปัญหาจากภาคการเกษตรจะกลายเป็นส่วนสำคัญในอากาศเพราะปัญหาจากแหล่งอื่นๆ มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากถูกควบคุมด้วยกฎหมายและระเบียบต่างๆ (อ่านเพิ่มเติม)