Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

สภาพอากาศกับการกระจายตัวของกลิ่น

      ปัจจัยของสภาพอากาศต่อรูปร่างพลูมของกลิ่น โดยพลูมของกลิ่นมีแนวโน้มขึ้นกับปริมาณการผสมในแนวตั้งและแนวนอนในพลูมเอง จากรูปเห็นได้ว่าการกระจายตัวของกลิ่นจะดีที่สุดเมื่อมีการแผ่รังสีในช่วงเวลากลางวันที่มีลมอ่อนๆ ซึ่งทำให้มีการผสมของกลิ่นทั้งในแนวตั้งและแนวนอนได้ดี แต่ในกรณีที่มีลมแรง การกระจายตัวของกลิ่นจะแคบลงทั้งในแนวตั้งและแนวนอน และในกรณีช่วงเวลากลางคืนจะพบว่าการกระจายนั้นแคบมาก คือแทบไม่มีการเจือจางของกลิ่นเลย ซึ่งทำให้ผู้ที่ได้รับกลิ่นจะได้กลิ่นที่มีความเข้มใกล้เคียงกับที่ระบายออกจากแหล่งกำเนิด (อ่านรายละเอียด)

อนุภาคแขวนลอยที่ก่อให้โรคในอากาศจากระบบการผลิตปศุสัตว์: ตอนที่ 1 ความรุนแรง

            ในอดีตอนุภาคแขวนลอย (particulate matter: PM) จากโรงเรือนปศุสัตว์มักรู้จักว่าเป็นมลพิษภายในอาคารที่มีผลพฤติกรรมและสุขภาพของสัตว์ และมีผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้เลี้ยง ทั้งนี้เป็นเพราะอนุภาพสามารถเดินเข้าไปในระบบทางเดินหายใจและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งคนและสัตว์ ในรูปของอาการไอเรื้อรัง มีเสมหะเรื้อรังในถุงลม การแพ้ และอาหารหอบหืด

          แต่ความจริงแล้ว อนุภาคเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศในสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วย กิจกรรมทางการเกษตรทั่วไปและการผลิตปศุสัตว์สามารถปลดปล่อย PM ออกสู่บรรยากาศ ทั้งที่การปล่อยอนุภาคแขวนลอยจากกิจกรรมปศุสัตว์มีเพียงร้อยละ 8 จากการปล่อย PM10 ทั้งหมด และเพียงร้อยละ 4 จากการปล่อย PM2.5 ทั้งหมด1 แต่คาดว่าปัญหาจากภาคการเกษตรจะกลายเป็นส่วนสำคัญในอากาศเพราะปัญหาจากแหล่งอื่นๆ มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากถูกควบคุมด้วยกฎหมายและระเบียบต่างๆ (อ่านเพิ่มเติม)