Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด

   ในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงนามในคำสั่ง ที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขคำนิยาม สัตว์น้ำและให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งเวียนคำสั่งนายกฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อให้จังหวัดที่ได้มีการประกาศคำสั่งจังหวัดหรือมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

 

การจัดการน้ำเสียเกาะช้าง จังหวัดตราด

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเรื่องปัญหาขยะและน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยวและแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยวและอุทยานแห่งชาติ เพื่อร่วมกันทำงานและผลักดันไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป(อ่านต่อ)

การสำรวจคุณภาพน้ำทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติ

     การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ทางทะเลอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็น ด้านอุตสาหกรรม การขนส่งทางน้ำ การท่องเที่ยว และการนันทนาการ นำไปสู่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม     ทางทะเลอย่างต่อเนื่อง สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษในฐานะที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับทะเล ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

ระบบ MSMS 2008 กับการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

     ระบบ MSMS 2008 (Municipal Sewage Management System) เป็นระบบการจัดการน้ำเสียชุมชนที่สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษไดประยุกต์มาจากแนวทางและหลักการของระบบการจัดการตามอนุกรมมาตรฐาน มอก. 9000/ISO 9000 มอก. 14000/ISO 14000 และ มอก. 18000 นำมาพัฒนาเป็นระบบเพื่อเปนเครื่องมือใหกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นนําไปใชในการจัดระบบการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน และปรับปรุงการดำเนินงานด้านการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ใหสามารถดําเนินงานระบบฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง(อ่านต่อ)

การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ครั้งที่ 2/2559

             คณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Environment Protection Committee ;MEPC) ได้กำหนดจัดการประชุมครั้งที่ 70 ในระหว่างวันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2559 ณ สหราชอาณาจักร กรมควบคุมมลพิษในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการร่วม จึงได้กำหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 201 กรมควบคุมมลพิษ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)