Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

(ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ปี 2560 - 2564

    กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนัง ได้จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ปี 2560 - 2564 และจัดการประชุมคณะทำงานฯ 4 ครั้ง และประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ปี 2560 - 2564 โดยภายใต้แผนบริหารจัดการฯ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์สำคัญดังนี้(อ่านต่อ)

การประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2559

      กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักจัดการคุณภาพน้ำ ได้จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 โดยมีรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล) และรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (นายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ) เป็นประธานร่วม และมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยวาระเพื่อพิจารณาประกอบด้วย(อ่านต่อ)

การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำแป้งไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูก

    เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำแป้งไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกและ (ร่าง) หลักเกณฑ์การนำน้ำทิ้งที่ผ่านการปรับสภาพแล้วจากภาคอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์รายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

 

การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ครั้งที่ 2/2559

     กรมควบคุมมลพิษจึงได้มีการจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โรงแรมนาคาคีรี รีสอร์ท แอนท์ สปา อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางสาวจงจิตร์  นีรนาทเมธีกุล รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมควบคุมโรค พร้อมด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณธงชัย พรรณสวัสดิ์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการไตรภาคีฯ รายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

การประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) การจัดทำมาตรฐานน้ำทิ้งเฉพาะประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเยื่อหรือผลิตกระดาษ

ในการประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม2559 ได้มีมติมอบหมายให้สำนักจัดการคุณภาพน้ำดำเนินการปรับแก้ไขการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเยื่อหรือผลิตกระดาษโดยให้เก็บข้อมูลผลการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเยื่อหรือผลิตกระดาษเพิ่มตามข้อสังเกตในที่ประชุมและประสานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขอข้อมูลผลการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเยื่อหรือผลิตกระดาษย้อนหลังที่มีอยู่เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการกำหนดค่ามาตรฐานเพิ่มเติม (อ่านต่อ)