Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ครั้งที่ 2/2559

     กรมควบคุมมลพิษจึงได้มีการจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โรงแรมนาคาคีรี รีสอร์ท แอนท์ สปา อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางสาวจงจิตร์  นีรนาทเมธีกุล รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมควบคุมโรค พร้อมด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณธงชัย พรรณสวัสดิ์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการไตรภาคีฯ รายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำแป้งไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูก

    เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำแป้งไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกและ (ร่าง) หลักเกณฑ์การนำน้ำทิ้งที่ผ่านการปรับสภาพแล้วจากภาคอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์รายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

 

“การทำเทียนหอม / เทียนแฟนซี” จากกากไขมันของร้านอาหาร

    น้ำเสียจากร้านอาหารส่วนใหญ่มีการปนเปื้อนของน้ำมันและไขมันจากการประกอบอาหาร ซึ่งหากระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัดจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ เนื่องจากชั้นไขมันจะลอยปิดผิวหน้าของพื้นผิวน้ำและออกซิเจนจากอากาศจะไม่สามารถถ่ายเทลงสู่ผิวน้ำด้านล่างได้ ทำให้ออกซิเจนในน้ำมีระดับลดลง ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศของแหล่งน้ำ นอกจากนั้นไขมันและน้ำมันที่ปนเปื้อนในน้ำเสียยังทำให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำ และขัดขวางการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทำให้ประสิทธิภาพของระบบต่ำลง ดังนั้นร้านอาหารจึงควรจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว และเพื่อให้การจัดการน้ำมันและไขมันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม จึงควรประยุกต์ใช้น้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันจากร้านอาหารให้เกิดประโยชน์ (อ่านต่อ)

การประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) การจัดทำมาตรฐานน้ำทิ้งเฉพาะประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเยื่อหรือผลิตกระดาษ

ในการประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม2559 ได้มีมติมอบหมายให้สำนักจัดการคุณภาพน้ำดำเนินการปรับแก้ไขการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเยื่อหรือผลิตกระดาษโดยให้เก็บข้อมูลผลการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเยื่อหรือผลิตกระดาษเพิ่มตามข้อสังเกตในที่ประชุมและประสานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขอข้อมูลผลการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเยื่อหรือผลิตกระดาษย้อนหลังที่มีอยู่เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการกำหนดค่ามาตรฐานเพิ่มเติม (อ่านต่อ)

“เชื้อเพลิงอัดแท่ง” จากกากไขมัน

    น้ำมันและไขมันที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสีย หากถูกระบายลงสู่ธรรมชาติโดยมิได้ผ่านการบำบัดจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ เนื่องจากชั้นไขมันจะลอยปิดผิวหน้าของระดับพื้นผิวน้ำ ทำให้ออกซิเจนจากอากาศไม่สามารถละลายถ่ายเทลงสู่ชั้นผิวน้ำด้านล่างได้ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ทั้งพืช สัตว์น้ำ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยแหล่งน้ำนั้นๆ ในการดำรงชีวิต และยังผลให้แหล่งน้ำและบริเวณโดยรอบเกิดความเสื่อมโทรมลงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขยายเป็นบริเวณกว้างขึ้น นอกจากนี้ ไขมันและน้ำมันที่ปนเปื้อนในน้ำเสียยังไปขัดขวางการทำงานของเครื่องมือ เครื่องจักร และโครงสร้างของระบบบำบัดน้ำเสียทำให้เกิดการอุดตัน และขัดขวางการทำงานของระบบ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ระบบบำบัดน้ำเสีย มีประสิทธิภาพต่ำลงกว่าที่ได้รับการออกแบบและประเมินไว้ (อ่านต่อ)