Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

“การทำเทียนหอม / เทียนแฟนซี” จากกากไขมันของร้านอาหาร

    น้ำเสียจากร้านอาหารส่วนใหญ่มีการปนเปื้อนของน้ำมันและไขมันจากการประกอบอาหาร ซึ่งหากระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัดจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ เนื่องจากชั้นไขมันจะลอยปิดผิวหน้าของพื้นผิวน้ำและออกซิเจนจากอากาศจะไม่สามารถถ่ายเทลงสู่ผิวน้ำด้านล่างได้ ทำให้ออกซิเจนในน้ำมีระดับลดลง ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศของแหล่งน้ำ นอกจากนั้นไขมันและน้ำมันที่ปนเปื้อนในน้ำเสียยังทำให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำ และขัดขวางการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทำให้ประสิทธิภาพของระบบต่ำลง ดังนั้นร้านอาหารจึงควรจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว และเพื่อให้การจัดการน้ำมันและไขมันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม จึงควรประยุกต์ใช้น้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันจากร้านอาหารให้เกิดประโยชน์ (อ่านต่อ)

“เชื้อเพลิงอัดแท่ง” จากกากไขมัน

    น้ำมันและไขมันที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสีย หากถูกระบายลงสู่ธรรมชาติโดยมิได้ผ่านการบำบัดจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ เนื่องจากชั้นไขมันจะลอยปิดผิวหน้าของระดับพื้นผิวน้ำ ทำให้ออกซิเจนจากอากาศไม่สามารถละลายถ่ายเทลงสู่ชั้นผิวน้ำด้านล่างได้ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ทั้งพืช สัตว์น้ำ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยแหล่งน้ำนั้นๆ ในการดำรงชีวิต และยังผลให้แหล่งน้ำและบริเวณโดยรอบเกิดความเสื่อมโทรมลงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขยายเป็นบริเวณกว้างขึ้น นอกจากนี้ ไขมันและน้ำมันที่ปนเปื้อนในน้ำเสียยังไปขัดขวางการทำงานของเครื่องมือ เครื่องจักร และโครงสร้างของระบบบำบัดน้ำเสียทำให้เกิดการอุดตัน และขัดขวางการทำงานของระบบ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ระบบบำบัดน้ำเสีย มีประสิทธิภาพต่ำลงกว่าที่ได้รับการออกแบบและประเมินไว้ (อ่านต่อ)

ประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ ได้มอบหมายให้นางวิมลพร ไวยนิภี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2559 และได้ข้อสรุปจากการประชุมดังกล่าว ดังนี้ (อ่านต่อ)

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ประจำปี พ.ศ. 2559

    กรมควบคุมมลพิษดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ แม่น้ำแควใหญ่ และแม่น้ำแม่กลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบจากการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ต่อแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2559 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบในระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2559โดยเก็บตัวอย่างน้ำ ตะกอนดินท้องน้ำ และสัตว์น้ำ และสรุปผลการติดตามตรวจสอบได้ดังนี้  (อ่านต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

    กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาการปนเปื้อนรวมถึงการสืบหาแหล่งกำเนิดมลพิษที่เป็นสาเหตุของการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยในเดือนพฤษภาคม 2559 ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลจำนวน 21 สถานี ตะกอนดิน สถานี ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่บริเวณปากคลองบางกะพรุน ปากคลองบางเบิด จุดระบายน้ำโรงไฟฟ้าโกลว์ ภายในท่าเทียบเรือ จุดสูบน้ำเข้าและจุดระบายน้ำโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ปากคลองชากหมาก หาดทรายทอง ปากคลองตากวน และรอบเกาะสะเก็ด (อ่านต่อ)