Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ประจำปี พ.ศ. 2559

    กรมควบคุมมลพิษดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ แม่น้ำแควใหญ่ และแม่น้ำแม่กลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบจากการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ต่อแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2559 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบในระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2559โดยเก็บตัวอย่างน้ำ ตะกอนดินท้องน้ำ และสัตว์น้ำ และสรุปผลการติดตามตรวจสอบได้ดังนี้  (อ่านต่อ)

ประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ ได้มอบหมายให้นางวิมลพร ไวยนิภี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2559 และได้ข้อสรุปจากการประชุมดังกล่าว ดังนี้ (อ่านต่อ)

รายงานผลการดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินชายฝั่งทะเล ปี พ.ศ. 2559

    ตะกอนดินในพื้นทะเลถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกสัตว์ทะเลหน้าดิน เนื่องจากตะกอนดินมีสารอินทรีย์เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ต่างๆ ในทะเล รวมทั้งพวกแพลงก์ตอนพืชและพืชน้ำอื่นๆ นอกจากนี้สารอินทรีย์ในตะกอนดินยังมีหน้าที่ในการช่วยดักจับพวกโลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับน้ำทิ้งจากที่แหล่งต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อสัตว์น้ำ และสร้างความอุดมสมบูรณ์ในน้ำทะเล ตลอดจนเป็นแหล่งรองรับสิ่งเจือปนต่างๆ ที่ปนเปื้อนมากับน้ำทิ้ง ซึ่งอาจมาจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ที่เป็นสาเหตุทำให้มีการปนเปื้อนของสารในแหล่งน้ำและตะกอนดินมากขึ้น (อ่านต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

    กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาการปนเปื้อนรวมถึงการสืบหาแหล่งกำเนิดมลพิษที่เป็นสาเหตุของการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยในเดือนพฤษภาคม 2559 ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลจำนวน 21 สถานี ตะกอนดิน สถานี ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่บริเวณปากคลองบางกะพรุน ปากคลองบางเบิด จุดระบายน้ำโรงไฟฟ้าโกลว์ ภายในท่าเทียบเรือ จุดสูบน้ำเข้าและจุดระบายน้ำโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ปากคลองชากหมาก หาดทรายทอง ปากคลองตากวน และรอบเกาะสะเก็ด (อ่านต่อ)

เหตุฉุกเฉินกรณีเรือสำราญ Ocean Dream จมที่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

     ตามที่เกิดเหตุกรณีเรือสำราญ Ocean Dream จมที่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีสาเหตุมาจากน้ำเข้าตัวเรือจนทำให้เรือเสียการทรงตัว ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และมีน้ำมันเตาชนิดเบา (light fuel oil) ในเรือรั่วไหลออกมาสู่ทะเลและกรมเจ้าท่าได้เชิญกรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 (อ่านต่อ)