Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตาม การดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ครั้งที่ 1/2559

     กรมควบคุมมลพิษได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 – 15.30 น. ณ วัดคลิตี้ล่าง ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีรายละเอียด(อ่่านต่อ)

การจัดทำมาตรฐานเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม

 กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักจัดการคุณภาพน้ำ ได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม   นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 129 ง วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา 1 ปีให้หลัง โดยได้มีการปรับแก้ไขในประเด็นหลักดังนี้(อ่านต่อ)

แนวทางการจัดการน้ำเสียในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์

     ภูทับเบิก เป็นพื้นที่ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบรรจุไว้ในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือ Unseen Thailand ในปี พ.ศ. 2546 ทำให้ภูทับเบิกกลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคเหนือ ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้าไปพักผ่อนและเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามบนภูทับเบิก ซึ่งประชากรนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของชาวเขาเปลี่ยนแปลงไป มีการใช้ประโยชน์ที่ดินไปในการก่อสร้างบ้านพักเพื่อบริการนักท่องเที่ยวแทนที่การทำการเกษตร ซึ่งบ้านพักสร้างอยู่หนาแน่นหลากสีทั่วภูทับเบิกจนเรียกกันว่า ภูเขาลูกกวาดปัญหาของภูทับเบิกไม่ใช่แค่ทัศนียภาพที่เปลี่ยนไป แต่ได้กระทบไปถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้านขยะและน้ำเสีย(อ่านต่อ)

การเลือกระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร

    ระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรมีหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับการนำมาประยุกต์ใช้ในฟาร์มสุกรมีด้วยกันหลายระบบโดยปัจจุบันระบบที่มีการใช้งานอยู่ทั่วไป จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภทที่ไม่มีการผลิตก๊าซชีวภาพหรือผลิตได้น้อย และ 2.ประเภทที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)
 

รับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการนำน้ำทิ้ง จากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนไปใช้ประโยชน์

       สำนักจัดการคุณภาพน้ำ โดยส่วนน้ำเสียชุมชน ได้ดำเนินงานศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนไปใช้ประโยชน์ โดยรวบรวมข้อมูลการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนมาใช้ประโยชน์ในต่างประเทศ และลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำเข้า – ออกของระบบบำบัดฯ ในระหว่างเดือน เมษายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 จากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 50 แห่ง รวมทั้งวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลคุณภาพน้ำทิ้ง และกำหนดเป็น (ร่าง) แนวทางการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนไปใช้ประโยชน์ โดยแบ่งตามกิจกรรม(อ่านต่อ)