Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

รายงานผลการดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินชายฝั่งทะเล ปี พ.ศ. 2559

    ตะกอนดินในพื้นทะเลถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกสัตว์ทะเลหน้าดิน เนื่องจากตะกอนดินมีสารอินทรีย์เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ต่างๆ ในทะเล รวมทั้งพวกแพลงก์ตอนพืชและพืชน้ำอื่นๆ นอกจากนี้สารอินทรีย์ในตะกอนดินยังมีหน้าที่ในการช่วยดักจับพวกโลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับน้ำทิ้งจากที่แหล่งต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อสัตว์น้ำ และสร้างความอุดมสมบูรณ์ในน้ำทะเล ตลอดจนเป็นแหล่งรองรับสิ่งเจือปนต่างๆ ที่ปนเปื้อนมากับน้ำทิ้ง ซึ่งอาจมาจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ที่เป็นสาเหตุทำให้มีการปนเปื้อนของสารในแหล่งน้ำและตะกอนดินมากขึ้น (อ่านต่อ)

เหตุฉุกเฉินกรณีเรือสำราญ Ocean Dream จมที่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

     ตามที่เกิดเหตุกรณีเรือสำราญ Ocean Dream จมที่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีสาเหตุมาจากน้ำเข้าตัวเรือจนทำให้เรือเสียการทรงตัว ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และมีน้ำมันเตาชนิดเบา (light fuel oil) ในเรือรั่วไหลออกมาสู่ทะเลและกรมเจ้าท่าได้เชิญกรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 (อ่านต่อ)

การจัดทำมาตรฐานเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม

 กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักจัดการคุณภาพน้ำ ได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม   นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 129 ง วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา 1 ปีให้หลัง โดยได้มีการปรับแก้ไขในประเด็นหลักดังนี้(อ่านต่อ)

การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตาม การดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ครั้งที่ 1/2559

     กรมควบคุมมลพิษได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 – 15.30 น. ณ วัดคลิตี้ล่าง ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีรายละเอียด(อ่่านต่อ)

การเลือกระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร

    ระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรมีหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับการนำมาประยุกต์ใช้ในฟาร์มสุกรมีด้วยกันหลายระบบโดยปัจจุบันระบบที่มีการใช้งานอยู่ทั่วไป จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภทที่ไม่มีการผลิตก๊าซชีวภาพหรือผลิตได้น้อย และ 2.ประเภทที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)