Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\xampp\htdocs\water\libraries\joomla\session\session.php on line 1
หน้าแรก - สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

หน้าแรก

การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตาม การดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ครั้งที่ 3

     สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ครั้งที่ 2/2559 ความคิดเห็นของที่ประชุมมีความเห็นให้กรมควบคุมมลพิษแต่งตั้งที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคให้กับชาวบ้านเพื่อติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้าง และควรเพิ่มระบบหรือกลไกพิเศษเพื่อที่จะมีความเข้าใจร่วมกันกับชาวบ้าน รวมถึงรายงานความก้าวหน้าต่อศาลในรูปแบบรายงานสำหรับผู้บริหาร กรมควบคุมมลพิษจึงได้มีการจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 3 รายละเอียดเพิ่มเติม(อ่านต่อ)

เหตุใดจึงต้องมีการปรับปรุงการกำหนดให้สถานประกอบการอุตสาหกรรม เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

     สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานกว่า 21 ปี โดยปัจจุบันพบปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทไม่ได้ถูกประกาศให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทไม่มีน้ำเสียและไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย จึงทำให้ไม่สามารถจัดทำรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ อีกทั้งในระยะที่ผ่านมายังได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงงานหลายฉบับจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ซึ่ง กรมควบคุมมลพิษ ได้ยก (ร่าง) ประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม(อ่านต่อ) 

การลดใช้พลังงานภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ

     ในปัจจุบันโลกได้ประสบปัญหาภัยทางธรรมชาติหลายเหตุการณ์ อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่า การใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า การสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โดยกลไกที่จะสามารถลดภาวะโลกร้อนมีด้วยกันหลายวิธี ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน เช่น ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดใช้พลังงานและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน เพื่อเป็นแบบอย่างและช่วยในการลดโลกร้อน(อ่านต่อ)

แนวทางการประเมินปริมาณน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำแป้ง

   การนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ คือการนำน้ำเสียที่ปรับปรุงสภาพ (Treated wastewater) แล้ว แต่อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการต่างๆ เช่น การนำไปใช้ในการเพาะปลูก การปรับภูมิทัศน์ กระบวนการผลิต การล้างในโรงงานบางประเภท ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ(อ่านต่อ)